ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tamosziaus isz Kempis Apej sekima Jezaus Kristaus kningas kietures / iszgulditos par jomilestą kunigą wiskupą Żemajcziu Motieja-Kazimierą Wołonczewski. - 1852. - 326, [9] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys drukarnioj A. Dworcziaus
Apimtis 326, [9] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Orig. antr.: De imitatione Christi
Vertėjo pratarmė ir str. „Źiwatas Tamosziaus isz Kempisa zokaninka kanauniku s. Augustina“
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Mathias Wołonczewski) Varniuose 1852 m. rugs. 20 d (lot.) ir cenz. P. Kukolniko (Paweł Kukolnik) Vilniuje 1852 m. lapkr. 3 d. (lenk.)
Pag. klaidinga: p. 137 pažymėtas 437
Karłowicz 199
Estreicher IV 511
Baltramaitis 459
Biržiška II, III-IV/I (2-osios d. 1-ieji ir 2-ieji papild.) 964
Aleksandrynas III 98/14
SPTK IV 466/I.3
Tiražas 3200 egz.
UDK indeksas
248.1, 242
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis