Warning

Matytinis dėl brolių ir seserų brolijos blaivystės, par szv. Tėva popieżiu Piusa IX. (devintaji) katalikams visos pasaulės įstatytos, po prieglobsta S. Marijos padůtos, ir katalikams Lietuvos Žemaiczių vyskupystės par Motiejų Voloncziauskį, vyskupą, įvestos. - 1858

1. The work (the whole or part of it) may be used exclusively for personal, academic or educational purposes;
2. You must not use the work (the whole or part of it) for commercial purposes and advertising;
3. You must not make the work (the whole or part of it) publicly accessible on other websites or otherwise distribute it.

Do you accept these rules?