ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos kultūros paveldas – virtualioje erdvėje

Projekto „Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas" inovacijos ir reikšmė

 Tai projektas, jungiantis įvairias atminties institucijas bendram tikslui – kuo plačiau atverti kultūros paveldą visiems Lietuvos ir pasaulio vartotojams. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka projektui „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra" (toliau -VEPS) įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal priemonę Nr.VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje" gavo 12,4 mln. litų paramą. Šis projektas – ankstesnio projekto „Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas", vykdyto 2005-2008m., tęsinys.

Projekto trukmė: 30 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos (sutartis pasirašyta 2010m. vasario 3 d.).

Projekto esmė: šiuo metu Lietuvoje sukurtos visos būtinos sąlygos Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninto turinio ilgalaikio saugojimo ir sklaidos plėtrai, nes įgyvendinus projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacijos sistemos sukūrimas" buvo sukurta epaveldo sistema, grindžiama vieningu požiūriu į kultūros paveldo objektus; sudarytas ir vieningas duomenų bankas bei bendras portalas – www.epaveldas.lt. Sukurtos integralios virtualios sistemos duomenų banke šiuo metu jau yra per 3 mln. puslapių itin vertingų senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų. Įgyvendinus šį projektą, bus pasiekti tokie tikslai: padidintas projekte dalyvaujančių partnerių skaičius; tęsiami skaitmeninimo darbai (planuojama suskaitmeninti ir patalpinti į duomenų banką bei portalą epaveldas.lt 2 mln. 295506 puslapius archyvų, bibliotekų, muziejų fonduose saugomų dokumentų; 17 tūkst. 500 LDM saugomų vaizdų bei 11 tūkst. muzikos kūrinių; plėtojamos elektroninės paslaugos.

Tęsiant atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir įgyvendinus šį projektą, bus išspręsti šie klausimai:

•  atminties institucijose saugomi kultūros paveldo objektai bus perkelti į elektroninę erdvę, taip apsaugant juos nuo turinio sunykimo;
•  užtikrinamas informacijos išsaugojimas bei didesnis prieinamumas;
•  padidintas kultūros paveldo objektų aktualumas ir matomumas;
•  realizuota patogesnė prieiga prie VEPS duomenų banke saugomų skaitmenintų kultūros paveldo objektų.

Projekto tikslas: užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą.

Projekto uždaviniai:

•  plėsti skaitmeninimo tinklą, įtraukiant naujus centrus ir padalinius;
•  plėsti ir tobulinti virtualią skaitmeninto kultūros paveldo sistemą;
•  užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir sklaidą.

2005-2008m. vykdytas „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas" ir šiuo metu vykdomas VEPS projektas turi įtakos:

•  Lietuvos kultūros politikai. Projekto keliami uždaviniai pareikalavo priimti politinius sprendimus. Lietuvos Vyriausybės 2005m. patvirtinta „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija" įtvirtina naują atminties institucijų sąveikos paradigmą mūsų šalyje; 2009m. gegužės 20 d. nutarimu Nr.493 patvirtinta „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija";
•   archyvų, bibliotekų ir muziejų sąveikos metodologijai, kuri grindžiama bendrais metaduomenų ir skaitmeninių objektų archyvavimo, saugojimo ir prieigos standartais;
•   technologiniams sprendimams, užtikrinantiems Lietuvos kultūros paveldo vientisumą, teikiamų paslaugų patogumą vartotojui bei lankstumą ir saugojimo ilgaamžiškumą vieningos virtualios sistemos su bendru portalu pagrindu;
•   skaitmeninto kultūros paveldo turiniui. Sukurtas turtingas ir įvairus skaitmenintas kultūros paveldo turinys, sudarantis galimybes visavertei mūsų kultūros raiškai pasaulio tautų bendrijoje.

Svarbiausi ekonominiai bei socialiniai šių inovacijų aspektai:

•  sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų bankas, kurio virtualiomis paslaugomis jau dabar gali naudotis Lietuvos ir užsienio vartotojai per bendrą portalą www.epaveldas.lt. Sukurtos sistemos bei sukaupto duomenų banko pagrindu Lietuvos istorija, menas, tautodailė, skelbtas dokumentinis paveldas tapo lengviau ir plačiau prieinami mūsų šalies ir užsienio vartotojams;
•  atnaujintos ir patobulintos esamos elektroninės viešojo sektoriaus paslaugos, naudingos daugeliui Lietuvos gyventojų, todėl pagerėjo ir elektroninio viešojo sektoriaus paslaugų kokybė;
•  praplėsta ir patobulinta prieiga prie bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto paveldo: funkcionuoja prieiga prie katalogų, veikia skaitmeninių dokumentų paieškos mechanizmas;
•  suteikta laisva ir nemokama prieiga prie virtualios bibliotekų informacinės sistemos užtikrina lygias galimybes visiems vartotojams;
•  patobulinta VEPS programinė įranga, pagrįsta ontologija (CIDOC CRM modelis ir jo plėtinys CRMdig ), skirta archyvams, bibliotekoms ir muziejams, ir jos plėtinys CRM kartu su semantinio saityno technologijomis bei sukurtu tezauru (Bendras asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos tezauras - BAVIC) sudaro palankias sąlygas skaitmeniniam turiniui kaupti ir teikti prie jo patogesnę prieigą, vykdant semantinę paiešką.

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis