ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių literatūros klasika

   Įgyvendinant projektą "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" taikomosios programinės įrangos sukūrimas buvo parengta lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninių knygų bibliotekos (e. klasika) formavimo VEPIS struktūroje metodika.
   Ši metodika aprašo Lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninių knygų bibliotekos turinio suformavimą, siekiant racionaliai panaudoti technologinius, žmogiškuosius ir informacinius išteklius bei nurodyti racionaliausias šios bibliotekos turinio formavimo procedūras.
   Siekiant šio tikslo, buvo sprendžiami tokie uždaviniai:

 1. e. klasikos kūrinių bibliotekos sąrašų parengimas, tikslinimas su VEPIS turiniu.
 2. e. klasikos skaitmenintų objektų metaduomenų papildymas ir patikslinimas arba naujų metaduomenų sukūrimas, jei jų nėra NBDB.
 3. e. klasikos kūrinių bibliotekos turinio kaupimas – atranka iš VEPIS, skaitmeninimas iš NPDAF.

E. klasikos biblioteka buvo sukurta remiantis šiais principais:

 • siekiant išvengti funkcijų dubliavimo šalies mastu e. klasikos bibliotekos funkcijų vykdymui būtina maksimaliai panaudoti VEPIS bei LIBIS modulius ir posistemius, atliekančius analogiškas funkcijas;
 • užtikrinti vienkartinį metaduomenų sudarymą bei daugiafunkcinį šių įrašų naudojimą, panaudojant visus e. klasikos informacijos produktus kituose LIBIS ir VEPIS struktūriniuose padaliniuose;
 • maksimaliai naudojant NBDB, VEPIS bei LIBIS organizacinę struktūrą spręsti e. klasikos bibliotekos sukūrimo ir sklaidos uždavinius.

   Pagal ekspertą Eugenijų Žmuidą, atrankos kūrinių į e. klasika biblioteką sąrašą kriterijai yra sąlygiški ta prasme, jog jie gali būti griežtesni arba demokratiškesni. Pirmuoju atveju, sąrašas būtų trumpesnis, jame dominuotų literatūrinės vertės kriterijus. Antruoju atveju, sąrašas gerokai išsiplečia. Jame vadovaujamasi istoriniu, kontekstiniu, selektyviu aprašomuoju metodu, siekiančiu klasikos sąraše atspindėti literatūros raidą kaip nuoseklų literatūros tobulėjimo procesą. Formuojant e. klasikos bibliotekos turinį, literatūrologijos ekspertai (Eugenijus Žmuida, Donata Mitaitė, Aušra Tamošiūnienė) daugiausia rėmėsi demokratiškesniu atrankos būdu. Svarbiausi ekspertų e. klasikos kūrinių atrankos kriterijai yra šie:

 1. Kūrinio kalba, istorinė reikšmė lietuvių literatūrai, jo unikalumas, novatoriškumas;
 2. Reikšmė lietuvių literatūros raidai, kurią kūrinys turėjo jo paskelbimo metu;
 3. Šiandieninių literatūros istorikų ir kritikų vertinimai, kūrinio meniškumas, reikšmė tolesnei literatūros raidai, nacionalinės literatūros lauko plėtrai;
 4. Literatūros kūrinio tarptautinis pripažinimas: vertimai, premijos;
 5. Kūrinio įtraukimas į literatūros kanoną, literatūros istorijas, chrestomatijas, vadovėlius;
 6. Žanro savitumas ir įvairovė;
 7. Autoriaus ir kūrinio refleksija visuomenėje: minėjimas literatūros mokslo, istorijos, kritikos straipsniuose ir kita sklaida.

   Pagal pateiktus e. klasikos kūrinių kriterijus buvo suformuoti 3 sąrašai, apimantys:

 1. Senosios lietuvių literatūros klasikos kūriniai – XIII-XVIII a.
 2. Naujųjų laikų (XIX a. ir XX a. I pusė).
 3. Šiuolaikinės lietuvių literatūros klasikos kūriniai.

   Ekspertų parengti atrankos kriterijai ir e. klasikos kūrinių sąrašai buvo tikslinami su VEPIS turiniu. Analizė leido patikslinti sąrašus, atspindinčius reikalingas e. klasikos turinio suformavimo procedūras.
  Atlikta analizė parodė, jog Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos iniciatyva sukūrus Virtualią elektroninio paveldo sistemą (VEPS), naudotojui atsirado puikios galimybės greitai gauti vertingą kultūros paveldą. Tačiau, kita vertus, XX amžiaus antrosios pusės kūriniai VEPIS buvo atspindėti labai menkai arba šio laikotarpio ir naujausių laikų kūrinių visai nebuvo. Todėl e. klasikos bibliotekos atsiradimas internete atskleidė išsamesnį lietuvių literatūros klasikos vaizdą.

Senosios lietuvių literatūros klasika (XIII-XVIII a.)

   Kolekciją sudaro šie senosios lietuvių literatūros klasikos kūriniai. Dalis senosios Lietuvos XIII-XIII a. literatūros klasikos kūrinių, buvo VEPIS ir jų tradicinės laikmenos bibliografiniai įrašai jau buvo NBDB. Tačiau jiems reikėjo sukurti elektronines knygas ir papildyti metaduomenis, todėl jie buvo perpublikuojami VEPIS portale. Tiems kūriniams, kurie neturėjo bilbiografinių įrašų NBDB, jie buvo sukurti, taip pat buvo suskaitmeninti patys kūriniai, paruoštos elektroninės knygos bei visas skaitmenintas turinys publikuotas VEPIS portale.

Senosios lietuvių literatūros klasikos kūrinių sąrašas

Naujųjų laikų lietuvių literatūros klasika (XIX a. ir XX a. I pusė)

   Naujųjų laikų lietuvių literatūros klasika apima XIX a. ir XX a. I pusę. Kolekciją sudaro šie naujųjų laikų kūriniai. Tarp kurių 200 kūriniai iš bendro ekspertų pasiūlyto sąrašo, kurių skaitmeninti vaizdai buvo VEPIS ir kurių metaduomenys buvo NBDB, juos reikėjo papildyti ir atnaujinti pagal e. klasikos formavimo metodiką.

Naujųjų laikų lietuvių literatūros klasikos kūrinių sąrašas

Šiuolaikinės lietuvių literatūros klasika

  Epochos kolekciją sudaro šie šiuolaikinės lietuvių literatūros klasikos kūriniai, kurių anksčiau nebuvo VEPIS ir jų metaduomenų nebuvo NBDB, todėl, formuojant e. klasikos biblioteką, šiems kūriniams buvo būtina paruošti metaduomenis NDBD bei suskaitmeninti ir publikuoti portale visus ekspertų rekomenduotus kūrinius, kuriems buvo pasirašytos autorinės licencinės sutartys.

Šiuolaikinės lietuvių literatūros klasikos kūrinių sąrašas

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis