ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pagerintos giesmių knygos, kuriose brangiausios senos ir naujos giesmēs suraszytos Diewui ant garbēs ir lietuwininkams ant duszių iszganymo podraug su maldų knygomis bei nauju trecziosios dalies papildymu / [nůg M. Daniel Klein]. - 1936

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Klaipėdos kraszto Ewangeliszkoji konsistorija [1936]
Apimtis 794, [1] p.; Archyvinė kopija: 5022MB Viešos prieigos kopija: 121MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Giesmių pavad. ir r-klė liet. ir vok.
Sudaryt. F. Kuršaitis kn. nenurodytas, nustatytas pagal bibliogr. šaltinius
Kita pagr. antraštė nustatyta pagal: Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 1998, t. 1: knygos K, įr. 8427
Got. šriftas
Kartu įrišta: Treczioji dalis giesmju knygu...[Klaipėda, 1936]; Nusidawimas kentējimo ir mirimo... Klaipēda, [1936]; Grigelaitis K. Trylika dwasiszkų naujų liaupsinimo giesmių... [Klaipėda, 1936]
Įrišimas: orig. virš., juodas lederinas, kartonas, pirmame virš. paauksuoti įspaudai: Paliecawok Ponui Diewui sawo kelius; žemiau kryžiaus įspaudas, antrame virš. taurės ir kryžiaus rėmeliuose įspaudas bei paauksuotas superexlibris; bloko kraštai paauksuoti, nugarėlė ir kampeliai nauji, def.
Su vinj. užrašams
Egz. def.: trūksta p.617-618
Su superekslibrisu: E. Kawohl / 14.8.1936
Giesmių r-klė: p. 588-616
Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 2000, t. 1: knygos N-R, įr. 14118
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 03 07
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pagerintos giesmių knygos, kuriose brangiausios senos ir naujos giesmēs suraszytos Diewui ant garbēs ir lietuwininkams ant duszių iszganymo podraug su maldų knygomis bei nauju trecziosios dalies papildymu. [Naujos labay priwalingos ir duszioms naudingos maldû knygelēs, ponui Diewui ant garbês, źmonēms ant nobaźnystês ir duszioms ant amźino iszganimo sutaisytos, ir wierniems krikszczionims, ypaczey nobazniems namû tēwams szioj' musû Prusû Lietuwoj' suraszytos] / [nůg M. Daniel Klein]. - Klaipėda, 1936. - 794, [1] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 795 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios grupės
UDK indeksas
243:284.1, 245:284.1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis