ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuwiszka ceitunga / [red.] Martynas Šernius (Martin Szernus). - 1877-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Heinrich Holz
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: organas wisu bundancziu lietuwininku, 1900, saus. 2 (Nr. 1)-1900, vas. 13 (Nr. 7); nenurodyta, 1900, vas. 20 (Nr. 8)-1905, birž. 20 (Nr. 46); Lietuwos senasis laiszkas, ant pasinaudojimo koznam wienam iszleidziams, 1905, birž. 23 (Nr. 47)-1911, rugpj. 15 (Nr. 66); wyriausias lietuwiszkas laikrasztis Klaipėdos ir Szilokarczemos kreizams : lietuwiu seniausiasis laiszkas, ant pasinaudojimo koznam wienam iszleidziams, 1911, rugpj. 18 (Nr. 67)-1911, gruod. 29 (Nr. 105); wyriausias lietuwiszkas laikrasztis Klaipedos ir Szilokarcziamos kreizams : lietuvių seniausiasis laiszkas dėl naudingu bey pamokancziu reikalu, 1914, , saus. 1 (Nr. 1)-1920, vas. 19 (Nr. 22); wyriausias lietuwiszkas laikrasztis Nemuno szalei : lietuwiu seniausiasis laiszkas dėl naudingu bey pamokinancziu reikalu, 1920, vas. 21 (Nr. 23)-1921, gruod. 31 (Nr. 157); Klaipedos kraszto lietuwininku iszleidziamas laikrasztis : uz wienybe ir teisybe : lietuwninku seniausiasis laiszkas del naudingu bey pamokinancziu reikalu, 1922, saus. 3 (Nr. 1)-1932, kovo 31 (Nr. 37); seniausis ir mylimiausis Klaipedos kraszto lietuwininku laikrasztis, 1932, bal. 1 (Nr. 38)-1932, gruod. 31 (Nr. 269) [?]; seniausis Lietuwoje ir mylimiausis Klaipedos kraszto lietuwininku laikrasztis, 1933, liep. 19 (Nr. 167)[?]-1937, liep. 13 (Nr. 161)[?]; seniausis Lietuwoje Klaipedos kraszto lietuwiszku szeimu laikrasztis, 1937, spal. 5 (Nr. 233)[?]-1940, rugs. 30 (Nr. 229)
Leidėjai: Holz & Szernus, 1879, Nr. 26-1894, Nr. 9; Holz und Szernus Nachfalger, 1894, Nr. 10-1905, Nr. 46; F.W. Siebert, 1905, Nr. 47-1922, Nr. 130
Got. šriftas
Kasdieninis
3 kartus per sav.
Dvisavaitinis
Savaitinis
Susijusios vietos
UDK indeksas
323.1(474.5)(054), 3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis