ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pamoksłai ant didžiujų metinių Vieszpaties szvenczių, teipogi drauge Pamoksłai ant didžiosios nedėlos, apie tos nedėlos apeigas ir Vieszp. Jezaus kentėjimus / paraszė Kunigas X. - 1893. - 158 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys iszdůta kasztais M. Noveskio ir draug.
Apimtis vinj., 158 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kunigas X. yra Antano Vytarto slapyv.
Aut. pratarmė: p. 3
Antr. p. vinj.
Kaina [0,30-0,50] rb
Kartu įrišta: Alekna, A. Trumpa Katalikų Bažnyčios istorija. Kaunas, 1906
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3898 ; Apgarsinimai // Žemaičių ir Lietuvos apžvalga. 1893, gruod. 1, p. 184 ; Angrabaitis 42 ; Baltramaitis 1797 ; Biržiška III ir Rankr. 3391, skilt. 601 CDLXX(470)
Tiražas 3000 egz.
Susiję asmenys
Susijusios grupės
UDK indeksas
252.9, 264-041.5
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis