ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gerbiamas tamista:- "Amerikos lietuvių Rymo katalikų federacijos Chicagos apskritys, rengia šeiminišką vakarą puikia programa, antradieny, birželio 28-tą d., 1921 m. Dievo Apveizdos parap. svetainėje ..." / A. L. R. K. federacijos Chicagos apskričio komisija. - 1921, birž. 22

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1921]
Apimtis 1 lap.; Archyvinė kopija: 23MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Prieš antr.: Amerikos liet. R.-K. fed. Chicagos apskritys
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 23
Dearly Esteemed:- "Lithuanian Roman Catholic Federation of America Chicago districts organize an homey evening…"
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Gerbiamas tamista:- "Amerikos lietuvių Rymo katalikų federacijos Chicagos apskritys, rengia šeiminišką vakarą puikia programa, antradieny, birželio 28-tą d., 1921 m. Dievo Apveizdos parap. svetainėje …" : [skirta kunigui profesoriui Pranciškui Bučiui pagerbti]. - 1921, birž. 22. - 1 lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
UDK indeksas
272-722.53:394.4(73)(=172)(049.1), 394.4(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis