ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, naprzod, zá Náiáśnieyszego Hospodara Krola Iego Mosci Zygmvnta III. w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie, w roku 1619, z pokazániem zgody y rożnice Statutow Koronnych y W.X.L., trzeći raz, za Náiáśnieyszego K.I.M. Władysława IV, w Warszawie, w roku 1648, z przydaniem Constitucyi od roku 1550 do 1647, teraz zaś, czwarty raz, zá szczęsliwe pánuiącego, Naiaśnieyszego Krola iego Mosci Iana Trzeciego z przyłożeniem pod Artykuły, Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550. aż do Seymu roku 1690. oboygu národom służących (textu samego niwczym nie naruszáiąc) drukowany. - 1693–[1694]. - [41], 421, [1], 54, 10 p.

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys w drukarni Akademiey Societatis Iesu
Apimtis herbas, inic., vinj., [41], 421, [1], 54, 10 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų
Pastabos
Lot. ir got šriftas
Kartu įrišta: Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie Warszawskim dany roku tyśiąc pięćset ośmdźieśiątego pierwszego. - Wprzod w Warszawie roku Páńskiego 1648. przedrukowány; A teraz cum gratia et privilegio S.R.M. w Wilnie. - W Wilnie : w drukárni Akádemickiey Societatis Iesu, 1693
Kn. taip pat: Regestr ná czternaśćie rozdźiałow Státutu Wielk. X. Litewskiego, artykułow y párágráphow (§) w nim będących, wedle alphabetu porządnie zebrany, 1694. Regestr alphabetowy niektorych Constitucyi w roku 1648 y w teraznieyszey editiey czwartey pod artikuły ... przyłązonych ... - 10 p.
UDK indeksas
930.22(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis