ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Katechismas, aba Trumpas pamoksłas wieros krikśćioniszkos del waykialu maźu / [vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis vyresn.]. - 1653

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys drukawoia Joachimas Jurgis Rhetas [1653]
Apimtis inic., vinj., [20] p.; Archyvinė kopija: 18MB Viešos prieigos kopija: 4MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Be savarankiško antr. lapo
Versta iš lenkų k.
Vertėjai nurodyti pratarmėje (lenk.)
1-oji laida išėjo 1653 m.
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Karaliaučius : L. K. Radvilaitės lėšos, 1684 (Karaliaučius : Reussnerio sp.)
Got., lot. šriftas
Išleista kartu su kitomis knygomis „Psolmay Dowida szwenta“ ; „Summa, abá Trumpas iszguldimas ewangeliv szwentu per wisus meatus dienomis nedelos báźnićiose krikśćioniszkose skaytomu ...“ ; „Maldos krikscioniszkos, wisokiam meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios ...“ bendru antr. lapu „Kniga nobaznistes krikśćioniszkos ant gárbos Diewuy Traycey Sżwentoy wienatijam ant wartojimá báźnićioms dides Kunigistes Lietuwos iszduotá“ su bendromis dedikacijomis bei pratarme
Egz. def. ir trūksta bendro antr. lapo
Egz. def.
Keppen, P. O początkach, języku i literaturze narodów litewskich / przeł. L. Rogalski // Dziennik Wileński. 1828, t. 5, s. 435
Jocher 7225
Estreicher XXIII Papild. p. XX
Stankevičius 51
Baltramaitis 48
Biržiška I, II-IV/II (1-osios d. 1-ieji, 3-ieji papild.) 64
Kaunas D. Krokuvos lietuviškoji knyga // Tarp knygų, 1992, Nr. 9, p. 16
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 02 14
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Katechismas, aba Trumpas pamoksłas wieros krikśćioniszkos del waykialu maźu / [vertė S. Minvydas ir J. Božimovskis vyresn.]. - [2-oji laida]. - Kiedaynise, 1653. - [20] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 24 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
264-062:284.2(474.5), 284.2(474.5):264-062
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis