ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Skautų aidas / redaktorius ps. Vacys Baniulis. - 1923-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [XIII „Vytauto“ ir XIV „Mirgos“ skautų draugovių štabai] [1923]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 1861MB Viešos prieigos kopija: 62MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Dalis teksto angl., 1933, Nr. 8
Paantr.: Mėnesinis skautų laikraštis, 1924, sausis (Nr. 1)-balandis (Nr. 4), birželis/liepa (Nr. 6/7)-gruodis (Nr. 10); [Laikraštis] išleistas šv. Jurgio šventei pamynėti, 1924, bal. 23 (Nr. 5); Mėnesinis skautų laikraštis : [žurnalas], 1925-1926; Iliustruotas skautų laikraštis : [žurnalas], 1927-1931; Iliustruotas Lietuvos jaunimo laikraštis : [žurnalas], 1932; Iliustruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis : [žurnalas], 1933-1934, Nr. 1; Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis : [žurnalas], 1934, Nr. 2, 4-7, 9, 11, 13-19, 21, 23; 1935-1937; Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis : oficialus Lietuvos skautų sąjungos organas : [žurnalas], 1938-1940; Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis, 1950, Nr. 1-6; 1953, Nr. 9-1954, Nr. 12; Lietuvių skaučių ir skautų laikraštis, 1951, Nr. 1-1953, Nr.7/8; Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis : Oficialusis Pasaulio lietuvių skautų sąjungos organas, 1955, Nr. 1-1956, Nr. 12; Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis : Oficialusis Lietuvių skautų sąjungos organas, 1957, Nr. 1-1959, Nr. 12; Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis : Oficialus Lietuvių skautų sąjungos organas, 1960, Nr. 1/2-1961, Nr. 12; 1964, Nr. 1-1969, Nr. 10; Lietuvių skautų ir skaučių mėnesinis žurnalas : Oficialus Lietuvių skautų sąjungos organas, 1962, Nr. 1/2-1963, Nr. 12; Oficialus Lietuvių skautų sąjungos organas, 1970, Nr. 1-1980, birželis [Nr.6]; Mėnesinis žurnalas, išskyrus liepą ir rugpiūtį, 1980, rugsėjis [Nr.7]-1981, sausis [Nr. 1]; Oficialus Lietuvių skautų s-gos organas, 1981, vasaris [Nr. 2]-
Red.: V. Baniulis, 1923, bal. 15 (Nr. 2); Ig. Tamošauskas (Ig. Tomašauskas; Tomašauskas), 1923, geg. 15 (Nr. 3)-gruodis (Nr. 8); 1924, sausis (Nr. 1)-spalis (Nr. 8); (ats. red.), 1927; 1928, Nr. 2; J. Jakševičius, 1927; J. Merkis (red.), 1927; 1928, Nr. 2, 5; (ats. red.), 1928, Nr. 1, 3, 4; 1929, Nr. 1-5/6; A. Graževičius, 1928, Nr. 1-4; E. Zabarauskas, 1928, Nr. 1-5; 1929, Nr. 1-5/6; Antanas Saulaitis (Ant. Saulaitis) (ats. red.), 1929, Nr. 7/8; 1930; 1931, Nr. 1, 2, 4-14/15; (red.), 1932-1934, Nr. 9, 11-19, 21, 23; 1935-1937, Nr. 8; 1938, Nr. 20-1940, Nr. 11/12; [Vladas Šimkus (priedo vaikams red.)], 1934-1935; Kazys Laucius (red. pavad.), 1937, Nr. 9-1938, Nr. 19; A. Krausas, R. Giedraitis, F. Prekeris, 1946, Nr. 1; nenurodyta, 1946, Nr. 2-1947 Nr.7; A. Krausas, 1947, Nr. 8-1948, Nr. 5/6; Pranas Enskaitis, 1950, Nr.1-6; Stp. Kairys, 1951, Nr. 1-1956, Nr. 12; Č. Senkevičius, 1957, Nr. 1-1963, Nr. 12; Antanas Saulaitis, 1964, Nr. 1-1969, Nr. 10; J. Toliušis, 1970, Nr. 1-1973, gruodis; A.Namikienė, 1974, sausis-1975, gruodis; Sof. Jelionienė, 1976, sausis-1978, gruodis/1979, sausis; Juozas Toliušis, 1979, vasaris-1980, birželis; Alė Namikienė, 1980, rugsėjis-1981, sausis; Antanas Saulaitis, 1981, Nr. 3-1999, Nr. 6; Alė Namikienė, 1999, rugsėjis/spalis-
Red. komisija: Barniškaitė; Vyt. Jurgutis; B. Mantvila; M. Martinaitis; H. Rudzinskas; Ant. Saulaitis (red), 1931, Nr. 1-4; Vyt. Jurgutis; B. Mantvila; M. Martinaitis; H. Rudzinskas; Ant. Saulaitis (red.), 1931, Nr. 5-23/24; 1932; Barniškaitė; Vyt. Jurgutis; B. Mantvila; M. Martinaitis; H. Rudzinskas, 1930, Nr. 9-10
Išleid. vietos: Kaunas, 1924, Nr. 10-1940; Detmold, 1946, Nr. 1-11; Greven b. Münster, 1946, Nr. 12-1947, Nr. 4; Augustdorf b. Detmold, 1947, Nr. 5/6-1948, Nr. 5/6; Rodney, 1950, Nr. 1-6; Toronto, 1951, Nr. 1-1959, Nr. 12; Islington, 1960, Nr. 1/2-1963, Nr. 12; Thompson, 1964, Nr. 1-1969, Nr. 10; Chicago, 1970, Nr. 1-1995, Nr. 8; Oak Lawn, 1995, Nr. 9-
Leidėjai: Šiaulių skautų XIII ir XIV draugovės, 1923, bal. 15 (Nr. 2)-birž. 15 (Nr. 4); Vyriausiasis skautų štabas, 1923, rugsėjis (Nr. 5)-1926, Nr. 5; L.[ietuvos] S.[kautų] B.[rolijos] Vyr. skautų štabas, 1927-1928, Nr. 4; L. sk. brolija (Lietuvos skautų brolija), 1929-1930, Nr. 5/6; Lietuvos skautų sąjunga, 1930, Nr. 7-1931, Nr. 1, 2, 4-23/24; 1932-1934, Nr. 9, 11-19, 21, 23; 1935-1940; V. Čepas, 1946, Nr. 1; „Rūta“ Lietuvos skautų brolijai pavedus, 1950, Nr.1-6; Lietuvos skautų brolijos Kanados rajono vadija, 1951, Nr.1-1952, Nr.5; Lietuvos skautų brolijos vadija, 1952, Nr. 6-1956, Nr. 3; PLSS Tarybos pirmija, 1956, Nr. 4-12; L[ietuvių] S[kautų] S[ąjungos] Tarybos pirmija, 1957, Nr. 1-1980, birželis, [Nr. 6]; Lietuvių skautų sąjungos pirmija, 1980, rugsėjis [Nr. 7]-1981, sausis, [Nr. 1]; L[ietuvių] S[kautų] S[ąjungos] Tarybos pirmija, 1981, vasaris-
Nebuvo leista 1925, birželį-gruodį; 1926, liepą-gruodį; 1927, birželį-gruodį, 1948 liepą-1950 sausį
Matmenys: 31-32 cm, 1927-1929; 25-26 cm, 1930, Nr. 1-5/6; 31-32 cm, 1930, Nr. 7-1940, Nr. 11/12; 30 cm, 1946-1948; 25-26 cm, 1950, Nr.6-1959, Nr. 12; 28 cm, 1960, Nr. 1/2-
Leista spec. numeriai: Vienetų veiklos apžvalgos, 1960; Aleksui Matoniui atminti, 1968; Kaziuko mugė, 1973
Leista įdėtinis nenumeruotas atskiros paginacijos priedas: Tau, vadove, 1981, Nr. 9-1995, Nr. 2
Leista įdėtinis numeruotas priedas: Skautija (Nr. 19 prie 1994, Nr. 10; Nr. 20 prie 1995, Nr. 4; Nr. 21 prie 1995, Nr. 10; Nr. 21 [i.e. 22] prie 1996, Nr. 4; Nr. 22 prie 1996, Nr. 5; Nr. 23 prie 1996, Nr. 8; Nr. 24 prie 1997, Nr. 2; Nr. 27 [i.e.26] prie 2000, Nr. 3. 1970-1993 buvo leidžiama atskiru leidiniu
Virš. paantr.: mėnesinis skautų laikraštis : 1923-1926 sukaktuvių sąsiuvinys, 1926, Nr. 3
Numeracijoje yra klaidų, 1923-1940
Su met. turinio r-klėmis, 1931; 1933; 1935; 1936
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 08 28
1 kartą per du mėnesius
Mėnesinis
2 kartus per mėn.
Įvairaus dažnumo
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Skautų aidas. - Šiauliai, 1923-1940, 1946-1948, 1950-
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 329 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
329.78(051), 061.213(=172)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis