ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tėviškės aidai / [redaktorius kun. dr. P. Bačinskas]. - 1956-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Australijos lietuvių katalikų federacija [1956]
Apimtis Archyvinė kopija: 13742MB Viešos prieigos kopija: 680MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta iš nepilnų komplektų ir ne iš pirmo numerio
Paantr. nebenurodoma nuo 1978 m. balandžio mėn.
Red.: Bronius Zumeris, 1957, rugs. 26-1963, gruod. 17; Pr. Vaseris, 1964, saus. 7-1973, liepos 3; Pr. Dauknys, 1973, liepos 10-1988, gruod. 13; Kazys Mieldažys, 1989, saus. 17-1993, rugpj. 10; Aurelija Sadauskienė, 1993, rugpj. 17-1995, geg. 9; Edvardas Šidlauskas, 1995, geg. 16-1999, rugs. 14; Edvardas Šidlauskas ir Valentinas Čižauskas, 1999, rugs. 21-2000, gruod. 19
Numeruotas, atskiros paginacijos įdėtinis priedas: Ateities žingsniai / leidžia Australijos ateitininkai; red. P. Butkus, 1962, Nr. 1 (spalis)-[1975], Nr. 74; M. Marija Slavėnienė, [1965]; J. Zitkevicius, 1976-1985, Nr. 2(114); paantraštė: Australijos lietuvių jaunimo laikraštis, 1966-1985. Buvo leidžiamas 1962, Nr. 1 (spalis)-1985, Nr. 2(114). Leidėjai: Australijos ateitininkai, 1962-1975, Australijos lietuvių katalikų federacija, 1976-1985. 1988 ir 1989 dar buvo išleistas vienas numeruotas numeris be atskiros paginacijos ir neįdėtinis - Nr. 3(115). Nuo 1986 toliau leidž. laikraščio skiltis ta pačia antr.
Numeruotas priedas: Verpetai / redaguoja Juozas Almis Jūragis, 1965, [Nr. 1]-1966, Nr. 12(17); Pranas Pusdešris, 1967, Nr. 1(18)-1979; paantraštės : neperijodinis Tėv. Aidų literatūrinis skyrius, 1965; kultūrinis Tėviškės aidų skyrius, 1966-1979. Buvo leidžiamas 1965-1979
„Tėviškės aidų“ 1968 m. priedas: Šių dienų pasaulis ir pasauliečių apaštalavimas : paskaita skaityta Australijos lietuvių katalikų federacijos aštuntame suvažiavime Melbourne, 1967 m. gruodžio 29 d. / Aleksandras Mauragis. 16 p.
„Tėviškės aidų“ atspaudai, išleisti atskiromis knygelėmis: Išeivija ir tauta / Albertas Zubras. 1967. 13 p.; Kaimo muzikantai / Erlėnas. 1969. 58 p.; Radvilinis žemėlapis / Jurgis Žalkauskas. 1970. 40 p.
Nuo 1968 m. kasmet buvo leidžiamas humoro laikraštėlis „Aidų aidas“ (klaidingai laikomas „Tėviškės aidų“ priedu) , skirtas „Tėviškės aidų“ rėmimo baliui Adelaidėje. Informacija iš „Australijos lietuvių metraščio, II“
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 10 11
Savaitinis
Originalas suskaitmenintas JPEG, TIFF formatais; vartotojo kopija - JPEG formatais
Skaitmenintas objektas iš: Tėviškės aidai. - Melbourne, 1956-
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1131 vaizdas
Ištekliaus apimtis: 3628 vaizdai
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
UDK indeksas
325.2(94)(=882)(054), 282(94)(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis