ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilnis / editor V. Raudzevich. - 1920-1990

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys A. Kairys & Co. [1920-1990]
Apimtis Archyvinė kopija: 81904MB Viešos prieigos kopija: 1188MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
tekstas liet., angl., 1933, geg. 26 (Nr. 123)-1940, birž. 13 (Nr. 140)
Aprašyta iš 1920, Nr. 1, 7, 17, 19, 22, 32, 37-38, 1921, Nr. 18-19, 28-29, 32-37, 39-40, 43-44, 46, 49, 60, 65-67, 1922, Nr. 1-22, 33, 48-50, 56, 1923, Nr. 8, 1924, Nr. 5, 7, 13-14, 16-17, 22, 26, 31, 34, 37, 41, 57, 60-61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 91-92, 94, 97, 101, 1925, Nr. 1-103, 1926, Nr. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 30-31, 35, 39, 43, 46, 51, 55, 59, 63, 67, 71; 3-87, 1927, Nr. 1-127, 131-309, 1928, Nr. 1-306, 1929, Nr. 1-11, 13-25, 27-49, 51-305, 1930, Nr. 1-122, 124-151, 153-307, 1931, Nr. 1-25, 27-192, 194-283, 292-306, 1932, Nr. 1-80, 82-225, 227-229, 231-308, 1933, Nr. 1-85, 87-268, 271-293, 295-306, 1934, Nr. 1-178, 180-282, 284-308, 1935, Nr. 1-307, 1936, Nr. 1-280, 282-309, 1937, Nr. 2-51, 53-306, 1938, Nr. 1-44, 46-64, 67-70, 72-124, 126-128, 130-131, 133, 135-178, 201, 203, 205, 212, 215, 232, 236-306, 1939, Nr. 1-143, 145-154, 156-187, 189-195, 197-199, 201-202, 204, 206-220, 222-225, 227-230, 234-235, 238, 241-306, 1940, Nr. 1-31, 38-134, 138, 140-142 ir 1920, Nr. 37, 1922, [Nr. 33] - def. ir kitus nepilnus komplektus
Paantr.: vienintelis darbininkų savaitraštis Amerikoj išeina utarninkais ir pėtnyčiomis : Lithuanian Weekly, 1921, geg. 5 (Nr. 18)-1923, saus. 26 (Nr. 8); speciali Vilnies laida Clevelando miestui, 1925, geg. 1 (Nr. 35); pirmas liet. darb. dienraštis Chicagoj : First Lithuanian Labor Daily in Chicago, 1926, rugs. 21 (Nr. 3)-1929, geg. 22 (Nr. 119); pirmas Lietuvių darbininkų dienraštis Chicagoj, 1929, geg. 21 (Nr. 118), geg. 23 (Nr. 120)-gruod. 31 (Nr. 305); pirmas lietuvių darbininkų dienraštis Chicagoj, 1930, saus. 2 (Nr. 1)-1935, saus. 4 (Nr. 3)-gruod. 31 (Nr. 307); 1936, saus. 2 (Nr. 1)-rugs. 12 (Nr. 216); Lithuanian Labor Daily, 1934, saus. 2 (Nr. 1)-1935, gruod. 27 (Nr. 304), 1938, saus. 3 (Nr. 1)-gruod. 30 (Nr. 306), 1940, saus. 2 (Nr. 1)-vas. 6 (Nr. 31), vas. 14 (Nr. 38)-birž. 6 (Nr. 134), birž. 11 (Nr. 138), birž. 13 (Nr. 140)-birž. 15 (Nr. 142); populiariausias lietuvių darbininkų liaudies dienraštis išeinantis Chicagoj, 1936, rugs. 14 (Nr. 217); populiariausias lietuvių liaudies dienraštis, 1937, saus. 11 (Nr. 8)-kovo 2 (Nr. 51), kovo 3 (Nr. 53)-gruod. 31 (Nr. 306); lietuvių liaudies dienraštis, 1945, saus. 2-1973, geg. 31; lietuvių liaudies laikraštis, 1973, birž. 2-1990, vas. 1
Metr. paantr.: Lithuanian Weekly, 1920, bal. 8 (Nr. 1), geg. 20 (Nr. 7), liep. 29 (Nr. 17), rugpj. 12 (Nr. 19), rugs. 2 (Nr. 22), lapkr. 11 (Nr. 32), gruod. 23 (Nr. 38); Lithuanian Semi-Weekly, 1921, rugs. 6 (Nr. 36)-1926, rugs. 7 (Nr. 71); Lithuanian Labor Daily, 1926, rugs. 21 (Nr. 3)-1940, birž. 15 (Nr. 142)
Red.: J.A. Dementis, 1920, liep. 29 (Nr. 17), rugpj. 12 (Nr. 19), rugs. 2 (Nr. 22); J. Gasiunas, 1920, lapkr. 11 (Nr. 32), gruod. 23 (Nr. 38), 1921, geg. 5 (Nr. 18)-geg. 12 (Nr. 19), liep. 14 (Nr. 28)-rugpj. 25 (Nr. 34), rugs. 9 (Nr. 37), rugs. 16 (Nr. 39)-rugs. 20 (Nr. 40), rugs. 30 (Nr. 43)-spal. 4 (Nr. 44), spal. 11 (Nr. 46), spal. 21 (Nr. 49), lapkr. 29 (Nr. 60), gruod. 16 (Nr. 65)-gruod. 23 (Nr. 67), 1922, vas. 7 (Nr. 11)-kovo 17 (Nr. 22), birž. 16 (Nr. 48)-birž. 23 (Nr. 50), liep. 14 (Nr. 56); [Vincas Raudzevičius], 1920-1921?; Vincas Andrulis, 1920, 1923-1972; [Jonas Ormanas (angl. sk. red.)], 1920?-1933; [Jonas Siurba], 1921, 1922, 1931; [Rojus Mizara], 1922-1925; [Jurgis Jakas], 1924?; [Martynas Bacevičius], 1925?-1930?; [Steponas Strazdas], 1925-1930; [Antanas Bimba], 1929-1930; [Pijus Krakaitis], 1930-1934; [Leonas Prūseika], 1930, 1931, 1936-1940; [Alisė Jonikienė], 1931; [Aleksandras Taraška], 1931, 1932; [Leonas Jonikas], 1931-1940; [Fredas Abekas], 1932?-1940; [Daniel L.Kent], 1934, 1935; [John Kraus], 1934, 1935; [Chester T. Kent], 1936-1938?; [Henrikas Jagminas], 1936-1940; [Bunni Sovetski], 1939?, 1940; [Jonas Mažeika], 1940?; Stasys Jokubka, 1972-1990
Kai kurie numeriai išleisti dviem, trim dalimis su atskira puslapių paginacija, 1930-1978
Leidėjai: „Vilnies“ bendrovė, 1922, vas. 7 (Nr. 11)-kovo 17 (Nr. 22), birž. 16 (Nr. 48)-birž. 23 (Nr. 50), liep. 14 (Nr. 56); published by the Vilnis Publ. Co, 1923, saus. 26 (Nr. 8); published by the Workers Publ. Ass'n Inc. (Published by the Workers Publishing Association] inc.), 1924, saus. 15 (Nr. 5)-1940, birž. 15 (Nr. 142); Lietuvių darbininkų bendrovė (Liet. darbininkų bendrovė), 1926, rugs. 21 (Nr. 3)-1935
Savaitinis įdėtinis nenumeruotas atskiros paginacijos priedas anglų kalba: Vilnis: english section, 1945-1954. Red. Alice Yonik, Bernice Kent, Joseph Sacal, Olga Martin, Nellie de Schaaf. Nuo 1954, lapkr. 12, tik laikraščio puslapis, o vėliau skiltis anglų kalba
Prie 1930, bal. 8 (Nr. 83), birž. 21 (Nr. 146); 1932, bal. 30 (Nr. 103) išėjo: Antra dalis. 1933, geg. 26 (Nr. 123)-1936, geg. 15 (Nr. 116) kas savaitę ėjo dviejų dalių numeriai: Part One ir Part Two : English Section. Tekstas angl. 1934, saus. 2 (Nr. 1)-1936, geg. 12 (Nr. 113) kas antrą savaitę ėjo: Antra dalis = Part Two : Savaitinis moterų darbininkių skyrius. Tekstas liet. 1936, geg. 22 (Nr. 122)-liep. 2 (Nr. 156) kas antrą savaitę ėjo: Vilnis : Pass The American Youth Act : Act How for Peace. - Tekstas angl. 1936, liep. 10 (Nr. 162)-1938, birž. 17 (Nr. 142) kas savaitę ėjo: Vilnis : For Peace, Freedom and Progress : Redwing With Trophy. Tekstas angl. 1938, birž. 24 (Nr. 148)-1940, birž. 13 (Nr. 140) kas savaitę ėjo: Second Part : For Peace, Freedom and Democracy. Tekstas angl.
Varijuoja numerių žymėjimas
Numeracijoje yra klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 07 31
Kasdieninis
2 kartus per savaitę
Savaitinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Vilnis. - Chicago, Ill., 1920-1990
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2270 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 400 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
325.2(73)(=172)(054), 32(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis