ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Darbininkas. - 1915-2006

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvių R. K. šv. Juozapo darbininkų sąjunga [1915-2006]
Apimtis Archyvinė kopija: 37140MB Viešos prieigos kopija: 497MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
anglų
Pastabos
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Redaktoriai ir redakcinė komisija leidinyje nenurodyti, jie nustatyti iš kitų šaltinių
Red.: [Uršulė Jokūbauskaitė-Daukantienė], 1915-1916?; [Pranas Virakas], 1915-1916?; [Fabijonas Kemėšis], 1915-1917; [Pranas Gudas], 1915-1918; [Jonas E. Karosas], 1916-1919?; [Juozas Dobužis], 1917-1918; [Petras Povilas Daudžvardis], 1920-1923?; [Kazys Pakštas], 1923; [Vladas Taškūnas], 1927-1929, vas. 1 (Nr. 9); [Antanas Pranas Kneižys], 1927-1940; [Kazimieras Urbonavičius], 1930?-1940?; K. Bučmys, P. Jurkus, J. Brazaitis, L. Žitkevicius
Red. komis.: S. Sužiedėlis (vyr. red.), 1953, saus. 23-1966, vas. 8
Kai kurie numeriai (dažniausia kalėdiniai) išleisti dviem dalimis, 1950-1968
Laida: 2-oji laida, 1915, rugs. 21 (Nr. 1)
Išleid. vieta: Brooklyn, 1951, bal.17-2006 (birželis)
Nuo 1951, bal. 16 sujungtas su laikraščiais „Amerika“ (1933-1951) ir „Lietuvių žinios“ (1937-1951)
1951, gruod. 9 (Nr. 63) išleista Extra laida, skirta Pranciškonų vienuolyno ir spaustuvės pašventinimui
Su priedu: 1954 m. Marijos metų priedas
Lietuvių skautų sąjungos puslapis: Skautų pastogėje / JAV Atlanto rajono LSS-LSB vadijos (nuo 1969 - Lietuvių skautų sąjunga); redaguoja Birutė Kidolienė, 1968-1980
Ateitininkų puslapis: Ateities aušra / redaguoja Jurgis Oniūnas, 1970-1971; Rasa Navickaitė, 1971-1980
Lietuvos vyčių puslapis: Lietuvos vyčių darbai ir dienos / redaguoja Vytautas ir Birutė Radzivanai, 1973-1977; Jurgis Petkevičius, Dalia Bulvičiūtė, 1979
Vilnelė: lituanistinės mokyklos skyrius / redaguoja Nijolė Ulėnienė, Marytė Nemickienė, Auksė Vaičaitienė, 1973-1988
Lietuvos šaulių sąjungos puslapis: Lietuvos šaulių gretose / globoja LŠST Naujosios Anglijos rinktinė, 1975-1977
Numeracijoje yra klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 05 27
Mėnesinis
Savaitinis
2 kartus per sav.
3 kartus per sav.
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Darbininkas. - So. Boston, Mass, 1915-2006. - ISSN 0011-6637
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 984 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 954 vaizdai
Susijusios vietos
UDK indeksas
325.2(73)(=172)(054), 3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis