ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ateitis / [redaktorius Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas)]. - 1911-1940, 1946-1994, 1997, 2000-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Šv. Kazimiero draugija]
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Gretut. numeracija: t. 1, Nr. 2 (1911)-t. 2, Nr. 11/12 (1912); t. 1, Nr. 2 (1913)-t. 8, Nr. 2(84) (1919); vol. 64, no. 2 (1974)-vol. 71, no. 7 (1981); vol. 73, no. 1/2 (1983)-vol. 84, no. 4/6 (1994); t. 87, Nr. 1(5) (2000)-
Yra daug numeravimo klaidų
Mėnesinis
6 leid. per metus
4 leid. per metus
3 leid per metus
Įvairaus dažnumo
Paantr.: literatūros, mokslo ir visuomenės mėnesinis laikraštis, skyriamas lietuvių moksleivijai, 1913, Nr. 1, 1914, Nr. 1-[3]; mėnesinis moksleivių laikraštis, 1920, sąs. 1-1925, Nr. 11; Vytautui Endziulaičiui atminti, 1919, [sąs. 1] (birž. 20); mėnesinis moksleivių laikrašts : sukaktuvių sąs., 1920, [sąs. 9 (gegužė)]; mėnesinis moksleivių laikraštis : 1910-1925 : II-jo [ateitininkų] jubiliejaus kongreso sąs., 1925, [sąs. 12 (gruodis)]; mėnesinis moksleivių žurnalas, 1926, Nr. 1-1934, Nr. 12, 1938/39, Nr. 1 (rugpjūtis)-1939/40, Nr. 10 (gegužė); iliustruotas mėnesinis moksleivių žurnalas, 1935, Nr. 1 (sausis)-1937/38, Nr. 5/6(17/18); moksleivių ateitininkų laikraštis : "Naujojo gyvenimo" priedas, 1946, gruod. 17 (Nr. 1); moksleivių ateitininkų žurnalas, 1947, Nr. 1-1948, Nr. 8; ateitininkų laikraštis, 1949, Nr. 1(9)-4(12); ateitininkų žurnalas, 1950, Nr. 1(13)-9(21); lietuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas, 1951, Nr. 1(22)-1954, Nr. 10, 1962, Nr. 7-1974, [Nr.] 9; katalikiškojo jaunimo žurnalas, 1955, Nr. 1-1960, Nr. 6; Ateitininkų federacijos leidžiamas katalikiškos-lietuviškos orientacijos mėnesinis žurnalas, 1975, [Nr.] 1-1986, [Nr.] 3, 1989, [Nr.] 1-1994, [Nr.] 4/6; katalikiškos-lietuviškos orientacijos žurnalas, 1986, [Nr.] 4-1988, [Nr.] 1; nenurodyta, 1913, Nr. 2-12, 1914, [Nr. 4]-1919, sąs. 6/7, 1936, Nr. 1, 1960, Nr. 7-1962, Nr. 6, 2000, Nr. 1(5)-
Priešantr.: Ateitininkų federacija, 2001, Nr. 1(10)-
Red.: Stasys Dabušis (Dabušių Stasys), 1920, sąs. 2-8, [sąs. 9] ; Leonas Bistras, 1921, Nr. 1/3-1923, Nr. 5/6; Jonas Mičiulis, 1923, Nr. 7/8-1925, Nr. 6; Jonas Grinius, 1925, Nr. 7/8-1926, Nr. 5/6; Antanas Januševičius (A. Januševičius), 1925, [sąs. 12]; 1926, Nr. 7/8-1928, Nr. 5/6; Juozas Ambrazevičius, 1928, Nr. 7-9-1929, Nr. 5/6; Antanas Vaičiulaitis, 1929, Nr. 11-1930, Nr. 8/9; Antanas Maceina, Antanas Vaičiulaitis (ats. red.), 1930, Nr. 10-1931, Nr. 7/8; Kazys Bauba, Antanas Vaičiulaitis (ats. red.), 1931, Nr. 11-12, 1932, Nr. 9-1933, Nr. 5; A. Graževičius, Antanas Vaičiulaitis (ats. red.), 1932, Nr. 1-7/8; Jonas Mikulevičius, Antanas Vaičiulaitis (ats. red.), 1933, Nr. 6/7; Jonas Mikulevičius, Pranas Dovydaitis (ats. red.), 1933, Nr. 9/10-1934, Nr.8; Kazys Kecioris-Zupka, Pranas Dovydaitis (ats. red.), 1934, Nr. 9/10-1935, Nr. 11; Pranas Dovydaitis, 1933, Nr. 8, 1935, Nr. 12-1939/40, Nr. 10; Vytautas Žvirgzdys, 1947, Nr. 1-1948, Nr. 8; Paulius Jurkus, Antanas Sabaliauskas, Tomas Žiūraitis, 1949, Nr. 1(9)-2(10); Paulius Jurkus, Antanas Sabaliauskas, 1949, Nr. 3(11)-4(12); Zigmas Kungys (ats. red.), Kazys Ambrozaitis, Aldona Baužinskaitė, Antanas Sabaliauskas, 1950, Nr. 1(13); Kazys Ambrozaitis, Aldona Baužinskaitė, Antanas Sabaliauskas, 1950, Nr. 2(14)-6(18); Kazys Ambrozaitis, Antanas Pocius, 1950, Nr. 7(19)-1951, Nr. 2(23); Antanas Pocius, Juozas Baužinskas, 1951, Nr. 3-5; Paulius Jurkus, 1951, Nr. 6-1955, Nr. 6, 1958, Nr. 3-1960, Nr. 6; Jonas Petrėnas, 1955, Nr. 7-1957, Nr. 6; Juozas Baužys, 1957, Nr. 7-8; Pranas Naujokaitis, 1957, Nr. 9-1958, Nr. 2; Rimantas Rudys, Rimvydas Šliažas ... [et al.], 1960, Nr. 7-1962, Nr. 6; Rimantas Repšys, 1962, Nr. 7-1964, Nr. 6; Skirmuntas Radvila, 1964, Nr. 7-1966, Nr. 9/10; Antanas Sabalis, 1968, Nr. 1-1969,Nr. 1; Jonas Šoliūnas, 1969, Nr. 2-1971, Nr. 3; Kęstutis Girnius, Algis Norvilas, Aldona Zailskaitė, 1971, Nr. 4; Algis Norvilas, Aldona Zailskaitė, 1971, Nr. 5; Jūratė Jasaitytė ... [et al.], 1971, Nr. 6-7; Saulius Kuprys, Vytautas Narutis, Algis Norvilas, 1971, Nr. 8-10; Jonas Staškevičius, Rūta Čepaitytė ... [et al.], 1972, Nr. 1-1974, Nr. 9; Kęstutis Trimakas, 1975, Nr. 1-1983, Nr. 10; Stasė Petersonienė, 1984, Nr. 1-1985, Nr. 10; Danutė Bindokienė, 1989, Nr. 1-1994, Nr. 4/6; Romualdas Kriaučiūnas, 1997, pavasaris; Irena Petraitienė, 2000, Nr. 1(5)-4/5(8/9); Emilija Pundziūtė, 2001, Nr. 1(10)-2002, Nr. 3(15); Ieva Elzbutaitė, 2002, Nr. 4(16)-2004, Nr. 2(22); Živilė Šeporaitytė, 2004, Nr. 3(23)-2006, Nr. 4(27); Reda Sopranaitė, 2006, Nr. 1(28)-
Redakcinė komisija: redaguoja redakcinė komisija, 1919, birž. 20
Atskirai leidž. nuo 1913
Leid. tipas: laikraštis, 1946, gruod. 17 (Nr. 1)
Išleid. vietos: Augsburg, 1946, gruod. 17 (Nr. 1); Würzburg, 1947, Nr. 1-1948, Nr. 3/4; Tübingen, 1948, Nr. 5/6-8; Schwäbische Gmünd, 1949, Nr. 1-4; Brooklyn, 1950, Nr. 1(13)-1960, Nr. 6; Chicago, Ill., 1960, Nr. 7-1966, Nr. 9/10, 1969, Nr. 1-1994, Nr. 4/6; New York, 1967, Nr. 1-1968, Nr. 10; Lemont, Ill., 1997, pavasaris; Kaunas, 1911, Nr. 1-1939/40, Nr. 10 (gegužė); 2000, Nr. 1(5)-2004, Nr. 2(22); Vilnius, 2004, Nr. 3(23)-
Leidėjai: Aleksandras Dambrauskas, 1912, Nr. 3-1919, Nr. 2(84); Stasys Dabušis, 1920, sąs. 2-8; Leonas Bistras, 1921, Nr. 1/3-1923, Nr. 5/6; Jonas Mičiulis, 1923, Nr. 7/8-1925, Nr. 6; Jonas Grinius, 1925, 7/8; nenurodyta, 1925, Nr. 9/10-1933, Nr. 6/7; Pranas Dovydaitis, 1933, Nr. 8-1939/40, Nr. 10 (gegužė); Žalgiris, 1947, Nr. 1-1948, Nr. 3/4; LUX, 1948, Nr. 5/6-7; Šatrija, 1948, Nr. 8; Ateitininkų ir Studentų sąjungos, 1949, Nr. 1-4; Pasaulio [lietuvių] moksleivių ateitininkų sąjunga, 1950, Nr. 1(13)-1974, Nr. 9; Ateitininkų federacija, 1975, Nr. 1-2008, Nr. 2(39); Ateities leidybos centras, 2008, Nr. 3(40)-
Spaustuvės: Lituania, 1921, Nr. 1/3; Šešupė, 1921, Nr. 4/5; Varpas, 1921, Nr. 6/7-10/12; Raidė, 1922, Nr. 6-8, 1923, Nr. 1-1934, Nr. 7/9, 1925, Nr. 3-1928, Nr. 10; Mankienės sp., 1922, Nr. 7; Spindulys, 1928, Nr. 12-1929, Nr. 2/3; Menas, 1929, Nr. 4-11; Žaibas, 1929, Nr. 1929, Nr. 12-1935, Nr. 12; Šviesa, 1936, Nr. 1-1939/40, Nr. 10 (gegužė)
Matmenys: 22-24 cm, 1913-1940; 26 cm, 1967-1978; 28-30 cm, 1946-1966, 1979-
Matmenys: 30 cm, 1947, Nr. 1-
UDK indeksas
267:282(474.5)(051), 061.234-057.87:282(474.5)(051), 316.346-053.67(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis