ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Объ этнографической поездке по Литве и Жмуди летомъ 1887 года приватъ-доцента Э.А. Вольтера. - 1887. - [4], 158, [1] p., [1] faks. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys типографія Императорской академіи наукъ
Apimtis [4], 158, [1] p., [1] faks. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema kirilica
Kalbos
rusų lietuvių čekų lenkų lotynų prancūzų
Pastabos
Tekstas rus., liet., ček., lenk., lot., pranc.
Aut. pratarmė, p. 3-4, ir baig. žodis, p. 137-139 (rus.)
Antr. p. orn. rėmeliuose
Kaina: цена 80 коп.
Priedas prie: „Зап. Инперат. АН“, 1887, t. 56
Bibliogr. tekste ir išnašose
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3913 ; Bušmienė, S. Eduardas Volteris. V., 1973, p. 51, 230 ; Baltramaitis, S. Rink. 508 ; Kisinas, I. Prof. E.A. Volterio bibliografija // Tauta ir žodis, 1928, kn. 5, p. 366, 41 ; Biržiška III ir Rankr. 2735
Turinys: „Во время моего путешествія ...“ : [kelionės ir jos rezultatų aprašymas su lietuvių liaudies dainomis ir 2 pasakomis]. Литовскія древности : [su M. Valančiaus „Pasakoimo Antana Tretinika“ (rankraštis, 1873) ištrauka apie senovės lietuviškas pilis]: О местонахожденіи главнаго града чудскихъ куров (корси), покореннаго шведами въ 853 году : [su Raseinių ir Šiaulių žemės teismo knygų aktų (1575-1774) ištraukomis ir apuolės vietovardžio paminėjimu] ; Развалины Трокскаго замка : [istorinė-archeologinė apybraiža]. Къ исторіи литовской письменности: (литературные очерки): 1. Постилла Н. Даукши 1599 года : [išlikusių egzempliorių aprašymas ir ištraukos] ; 2. Библія Минвида : [Minvydo (fakt.: S.B. Chilinskio) biblija. Istoriografija, Peterburgo dvasinės katalikų akademijos bibliotekos egzemplioriaus aprašymas ir ištraukos] ; 3. Жмудскій переводъ польскаго „Житія Іисуса Христа“ (1522 года), изданный, вероятно, въ 18-мъ веке : [ištrauka iš Bonaventūros knygos „Živatas pona ir dieva musu Jezusa Christusa ...“ (V., 1759)] ; 4. Симонъ Довконтъ и Матвей Волончевскій : [su M. Valančiaus 1863 m. rugsėjo 6 d. ganytojo laiško perspaudu, M. Valančiaus ir S. Daukanto parašytų knygų sąrašu]. Приложеніе: 1. Изъ „Жмудской исторіи“ С. Довконта : [ištraukos] ; 2. Изъ II-ой части сочиненія „Pasakojimas apej wejkałus lietuwiû tautos senowe, kuri trumpai apraszia Simonas Daukąntas, rasztinikas, pilozopios magistras. Antra dalis. Metuse 1850“ : [ištraukos]. Указатели к] изданію литовскаго катехизиса Н. Даукши (1886 г.) и къ отчету о путешествіи по Литве и Жмуди 1887 года: 1. Списокъ городовъ, волостей, селъ и именій, изследованныхъ Э.А. Вольтеромъ въ 1884-1887 годахъ. 2. Указатель именъ. 3а. Литовскія еслова 3б. Славянскія слова. Опечатки и дополненія
Susijusios vietos
UDK indeksas
39(474.5), 888.2.09
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis