ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Списки населенныхъ местъ Сувалкской губерніи, какъ матеріалъ для историко-этнографической географіи края / собралъ Э.А. Вольтеръ. - 1901. - [2], 7, 315, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys типографія Императорской академіи наукъ
Apimtis [2], 7, 315, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema kirilica
Kalbos
rusų lietuvių lenkų lotynų
Pastabos
Tekstas rus., liet., lenk. ir lot.
Lot. ir slav. šriftas
Kaina: Цена: 3 р. - Prix: 7 Mk. 50 Pf.
Įterptas kito leid. antr lapas su inv. nr. 195510: Матеріалы для историко-этнографической географіи Северо-Западной Россіи, Санктпетербургъ, 1894
Bibliogr. pratarmės tekste ir išnašose
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3916 ; Bušmienė, S. Eduardas Volteris. V., 1973, įr. 263 ; Kurschat, A. Litteratur-Beicht // MLLG, 1901, H. 26, S. 220 ; Baltramaitis, S. Rink., įr. 8062 ; Kisinas, I. Prof. E.A. Volterio bibliografija // Tauta ir žodis, 1928, kn. 5, p. 372, įr. 178 ; Biržiška III ir Rankr. 4676a
Kn. taip pat: „Таблица опечатокъ“, p. [316]
Priedai: Названія тоней на озерахъ „Вигры“, „Поставъ“, „Длуге“, „Крживе“, „Зуброво“, „Довцинъ“ и „Пертане“ Сувалкскаго уезда, Сувалкской губерніи : [žūklaviečių pavadinimai Vygrių, Postovio, Ilgio, Kreivio, Zubtio, Dautenio ir Pirtinio ežeruose Suvalkų a., Suvalkų gub.] ; Названія тоней на озерахъ Дусъ, Метеле и Обелія, находящихся въ гмине Метеле, Сейнскаго уезда, Сувалкской губерніи : [žūklaviečių pavadinimai Dusios, Metelių ir Obelijos ežeruose, esančiuose Metelių v., Seinų a., Suvalkų gub.]. Actum Nieder Gelgudischken am 30 Decbr. 1805 : [Žemojo Gelgaudiškio protokolas. 1805 m. gruodžio 30 d. Išrašas iš dvarininko Gustavo Koidelio ir Daujočių k. baudžiauninkės Marijos Šventoraitienės bylos dėl jos išvarymo iš ūkio už baudžiavos prievolių nevykdymą] ; ... den 24 April 1805 : [1805 m. balandžio 24 d. Apie Baltkojų k. baudžiauninko Adomo Paškevičiaus atsisakymą savo ūkio] ; ... den 26 Novbr.. 1806. : [... 1806 m. lapkričio 26 d. Apie Mozūriškių k. baudžiauninko Adomo Šedlevskio ūkio atidavimą Jonui Adomaičiui] ; ... den 4 April. 1805. [... 1805 m. balandžio 4 d. Apie Baltkojų k. baudžiauninko Juozo Baranausko atsisakymą savo ūkio] ; Actum Gielgudischken den 19 Novbr. 1805. : [Gelgaudiškio aktas. 1805 m. lapkričio 19 d. Apie Basčių k. baudžiauninkės Onos Bastienės atsisakymą savo ūkio]
Susijusios vietos
UDK indeksas
314(474.5), 314(438), 913.1(474.5), 913.1(438)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis