ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Amerikos lietuvių katalikų metraštis 1916 m. / tvarkė ir redagavo kun. P. Lapelis. - [1915]. - 438, [10] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys išleido Liet. katalikų spaudos d-ja
Apimtis iliustr., 438, [10] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Trįs angelai : [vaizdelis] / iš vok. k. vertė stud. K.B. - P. Lapelis. Kultūra ir bažnyčia ; Spaudos galybė. - K. Pakštas. Kame patriotizmas? - V. Kulikauskas. Mokykla ir religija ; Am. liet. kat. spaudos draugija po šv. Povilo apaš. globa / V.K. - P. Gudas. Apie protišką ir dorišką pažangą. - A. Graičiūnas. Pažinojimas pamatinių sveikatos dėsnių didžiai prigelbėtų Amerikos lietuvio buvį pagerinti. - Iš musų draugijinio gyvenimo: Amerikos lietuvių politiškasis seimas. - A.K. Rutkauskas. Tautos fondas. - Amerikos lietuvių tautos taryba. - J.S. Vasiliauskas. Istoriškoji Susivienijimo lietuvių Rymo katalikų Amerikoje apžvalga / J.S.V.
J. Čepukaitis. Lietuvių blaivybės klausimas Amerikoje / J. Kovas. - F. Kemėšis. Kaip atsirado „Lietuvių darbininkų sąjunga“ ir „Darbininkas“ / Uosis. - P. Mulevičius. Musų jaunimas. - M.L. Gurinskaitė. A.L.R.K. moterų sąjunga. - A. Staniukynas. Lietuvių Rymo katalikų labdaringoji sąjunga po šv. Antano globa Chicagoje ; Liet. Rymo-kat. kunigų sajunga Amerikoje / K.A.S. - J.P. Poška. Amerikos liet. kat. moksleivių susivienijimas. - P. Lapelis. Didžioji Europos karė. - Haagos karės taisyklės. - Trumputė 1915 metų apžvalga. - Apie septynis brolius miegančius / vertė Legėčių Našlaitis. - P.P. Bučys. Liurdo stebuklai. - Mandagumas. - P. Augustaitis. Neleiskime veltui laiko / Pr. Jis. - Apie imigraciją bei emigraciją. - Svyrunėlis. Limpančios ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti / (parašyta pagal d-ro V.A. [A. Vileišis]). - Kaip atsirado kortos. - A. Petraitis. Iš astronomijos srities. - Katalikybė S. Am. Valstijose : katalikai Suv. Amerikos Valstijose. - Draugijos tikėjimo platinimui. - Tikybinės vyrų kongregacijos. - Tikybinės moterų kongregacijos. - Katalikiškieji universitetai. - Amerikos lietuvių kolėgijos Europoje. - Šv. Kazimiero seserų vienuolijos kronologija (1903-1915 m.)
Prutenis. ŠŠ. Kiriliaus ir Metodijaus seminarija, Orchard Lake, Mich. - Kiek kuriame mieste yra katalikiškų bažnyčių. - Kai kurios lietuvių katalikų parapijos Amerikoje: Šv. Jurgio parapija, Chicago, Ill. - Šv. Kryžiaus parapija , Chicago, Ill. - Dievo Apveizdos parapija, Chicago, Ill. - Šv. Mykolo Arkaniolo parapija. - Visų Šventų parapija, Chicago, Ill. - Šv. Juozapo parapija, Chicago, Ill. - Šv. Marijos Panos Nekalto Prasidėjimo parapija, Chicago, Ill. - Šv. Onos parapija, Spring Valley, Ill. - Šv. Jurgio parapija, Shenandoah, Pa. - Šv. Kazimiero parapija, Philadelphia, Pa. - Šv. Jurgio parapija (Richmond’e), Philadelphia, Pa. - Šv. Vincento parapija, Girardville, Pa. - Šv. Liudviko parapija, Maizeville, Pa. - Šv. Luko parapija, Bentleyville, Pa.
Jaunas Donoriškis. Šv. Juozapo parapija, Donora, Pa. - ŠŠ. Petro ir Povilo parapija, Homestead, Pa. - Šv. Vincento a Paulo parapija, Springfield, Ill. - Šv. p. Marijos parapija, Kingston, Pa. - Švenčiausios Panelės Aplankymo parapija, Export, Pa. - Aušros Vartų šv. Panos Marijos parapija, New York, N.Y. - Šv. Jurgio parapija, Rochester, N.Y. - Šv. Panos Marijos Nekalto Prasidėjomo parapija, Cambridge, Mass. - Šv. Roko parapija, Montello, Mass. - ŠŠ. Petro ir Povilo parapija, So. Boston, Mass. - Šv. Pranciškaus parapija, Athol, Mass. - Šv. Juozapo parapija, Waterbury, Conn. - Šv. Trejybės parapija, Newark, N.J. - Šv. Jurgio parapija, Cleveland, Ohio. - Šv. Kryžiaus parapija, Dayton, Ohio. - Šv. Panos Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija, Sheboygan, Wis. - Kontinentai: Europa; Azija; Afrika; Meksika; Pietinės Amerikos respublikos; Vidurinė Amerika; Žemės, kurios priguli Suv. Am. Valstijoms. - Rusija. - Lietuva. - Žemės skritulio plotas. - Žmonių skaičius visame pasaulyje. - Tikėjimai. - Gyventojų skaičius Suv. Am. Valstijose. - Kiek atskirai kurioj valstijoj yra žmonių. - Kiek kuriame mieste yra nigerių. - Įvairios statistikos žinios
Kiek išduodama kareivijai ir kiek apšvietimui. - Žinotini ir ypatingi dalykai. - Kraštutinybės - Informacijos. - Krasa. - Persiuntimo greitumas laiškų ir kitokių krasos dalykų. - Suv. Am. Valstijų vyriausybė. - Lietuvių R.-kat. kunigai Suv. Am. Valstijose bei jų adresai. - P. Lapelis. Lietuva, tėvynė mūsų… / Vaidevutis. - Patarimai ir protavimai. - Patarlės : [Saliamono, Plutarcho, E. Youngo ir kitų mintys]. - Trupinėliai
F. Kemėšis? Ačiū!: „Už viską, Augščiausi, Tau ačiu skinu…“ : [eilėraštis] / Aidas. - L. Šimutis. Atsiminė… : [apsakymas] / Leonardas. - J. Misius. Nėra laiko : (feljetonėlio vietoje) / Lygumų Jonas. - P. Petrėnas. Bronė : [pasakojimas]. - Teisme [ir kiti juokai]. - P. Augustaitis. Laikas ; Draugams : [vaizdeliai] / Jon-s. - P. Mulevičius. Nepaprastas Jurgis : [pasakojimas] / P. M-čius. - Iš ano pasaulio : [apsakymas] / vertė A. Musteikis [A. Vėgėlė].
Red. pratarmė: p. 2
P. 1-16 nenumeruoti
Kn. gale: „Kaip gauti dykai $ 1.35... šias žemiaus pažymėtas knygas“ (14 pavad.)
Biržiška, V. Rankr. - „Darbininko“ išleistos knygos. So. Boston, Mass., [1917]. P. 6.
T u r i n y s: Šitie metai yra. - Mėnulio atmainos. - [Kalendorius]. - Užtemimai 1916 m. - Kilnojamosios šventės. - Prisilaikymo dienos… - Metų bertainių (kvartalų) pasninkai. - Pasninko dienos… - Pastabos link pasninkų ir prisilaikymo valgyje. - Šventės, kuriose priedermė yra išklausyti šv. mišių.Kaip seni žmonės įspėja oro permainas. - Apie metus. - Katalikų bažnyčios hierarchija. - Pranas. Metai: „Ant laiko pakrantės sustojęs žiūriu…“ : [eilėraštis]. - K. Urbonavičius. Kame mus pajiega: „Kame mūs pajiega - vienybėj…“ : [eilėraštis] / J.K. - J. Sakalas. Atsisveikinimas: „Sudiev, tėvyne!“ : [eilėraštis] ; Iš atsiminimų ; Lietuvaitės daina: „Aš lietuvaitė, čia mano tėvynė…“ : [eilėraštis] / Sakalas.
Susiję asmenys
UDK indeksas
282(73)(=882)(058)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis