ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Atžala / parengė K. Ruginis ir L. Gira. - 1917. - 190 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Lietuvių katalikų mokytojų s-ga]
Apimtis virš. iliustr., vinj., 190 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Bibliogr. tekste ir išnašose
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 376, įr. 267. - Biržiška, V. Rankr. - Žv. Bibliografija // Laisvės kelias. 1917, Nr. 7/8, p. 29
T u r i n y s: M. Bagdonas. „Darželyj’ pražydo...“ ; „Aš ne erelis debesiuos’skrajoti...“ ; „Tyla vakarinė žemę nuramino...“ ; „Graudingai skamba varpai...“ ; „Banguoja, liūliuoja vanduo...“ : [eilėraščiai] / A. Vabalkšnis. - K. Čibiras. Religijos reikalingumas. - P. Dogelis. Pirmieji mano mokytojai / P.D. - F.W. Foerster. Būdo lavinimas - svarbiausias mokyklos tikslas / iš d-ro Fr. W. Foerster’io raštų ; liuosai vertė Kl. Rgs. [K. Ruginis]. - L. Gira. Excelsior!: „Excelsior! Širdis dangun pakėlę...“ ; Darbo himnas: „O Darbe, didis milžine!“ ; Suum cuique: „Nekartą aš tiesiog geriuos...“ ; Negaila man...: „Negaila man veltui padėto...“ ; Kam?!..: „Vai, Dievuli, Dievulėli...“ ; Pavasarį: „Ei tu, smagus, skaistus pavasarėli...“ ; Mano vizijos: „Man kitąsyk rodos, tarytum, vikingo...“ : [eilėraščiai]. -
H. Heine. Tendencija: „Germanų dainiau! Kad pratrintų...“ / (iš Heine’s) ; vertė F. Kirša. - P.W. Keppler. Auklėjimas ir džiaugsmas / vertė J. T-as [J. Talmantas]. - F. Kirša. Vyčiui: „Pažįstu aš Vytį - senai jis mane...“ ; Nežinau...: „Nežinau, kas taip spaudžia jaunuolio krūtinę...“ ; Sušvilpė vėjai...: „Sušvilpė vėjai ir mano krūtinę...“ ; Sūnau!: „Sūnau tėvučių ir Tėvynės...“ ; Kanklininkas: „Ar vien šalčiai spaudžia žemę...“ ; Oremus: „Sanctus, sanctus, sanctus Deus!..“ ; Viena mintis: „Yra viena mintis...“ ; Nuliūdusiam dainiui: „Senai aš tikiu tavo žodžių liepsna...“ ; Vienam ponui: „Už mano paniūrų tylėjimą...“ ; „Ant Dubysos vandenėlio...“ : [eilėraščiai]. - [J.I. Kraszewski]. Iš „Vytauto mūšių“: „Kodel taip nutilo Trakų pilies rūmai?..“ : [poemos „Vitolio rauda“ ištrauka] / vertė [iš lenkų kalbos] Faustas Kirša. - M. Reinys. Auklėjimo kely / M. Reinis
K. Ruginis. „Nuolatinė kova yra gyvenimas...“ : [impresija] ; „Žemaitiška mokykla“ : laisvės metų atsiminimai ; Ruomuvon : [alegorija] / Kl. Rūtas ; Naujas artojas senąja žagre - dr. Fr.W. Foerster’is ; Bendrieji paidagogikos uždaviniai / sekdamas Rubinšteinu parašė Kl. Rgs. - J. Strimaitis. Midauniai ir Vistauras : zanavykų padavimas ; Antakalnio miške: „Kaip gera čia, kai sotus tas miškų kvapumas...“ : [eilėraštis]. - A. Stulginskis. Liaudies mokytojai ir ūkio kultūra Lietuvoje. - J. Talmantas. V-tei: „Kaip šypsos užraudus ankstyba aušra...“ ; Meilė: „Nors liežuviai meilę plaka...“ : [eilėraščiai] / J. Žirginis ; Keletas minčių apie blaivybės klausimą ir liaudies mokyklas / J. T-as
Tiražas [1000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-8
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis