ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Aušros Vartų kalendorius… 1917 : / [redagavo Liudas Gira]. - 1916. - 64 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., 64 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Pag. klaidinga: p. 17 pažymėtas 2
Virš. antr.: Aušros Vartų kalendorius 1917 metams
Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y s: Metai. - Metrinės sistemos saikai. - [Kalendorius]. - M. Gustaitis. Liūdna man, Dieve!: „Vai, liūdna man, Dieve!..“ ; Į šv. Kazimierą: „Tujen, kurį mums Visagalis...“ : [eilėraščiai]. - Bažnyčios ir tikėjimo reikalai Lietuvoje. - Lietuvių draugijos. - Popiežiaus Urbono VIII malda: „Akyvaizdoj Dievo sunešę kaltybes...“ - Žemaičių vyskupijos jubiliejus. - S. Naginskas. Rytas Šuojos pakrantėje: „Tyrios srovelės, krantai vainikuoti žaliais žolynais...“ : [eilėraštis] / Pumpuras. - Apie stebuklingąjį Aušros Vartų Marijos paveikslą : [su M. Gustaičio eilėraščiu]
L. Gira. Giesmė į švenčiausiąją Trakų Mergelę: „O, Trakų skaisti Mergele...“ ; Malda į Jėzų: „Jėzau, Jėzau, būk malonus!..“ - F. Kirša. Ant kelio: „Skaudaus, paslaptingo kentėjimo...“ : [eilėraštis]. - Lietuvos patronas ir karalaitis šv. Kazimieras. - Domininkonų vienuolijos 700 metų jubiliejus (1216-1916 m.). - M. Reinès Monlaur. Šv. Vincento à Paulo vienuolės Jeruzalėje / (iš M.L. Monlaur knygos „Jeruzalė“). - F. Omańkowska. Kūčiose / Pr. Omankovskos 1 akto vaizdelis ; vertė kun. J.B. [Juozapas Būčys]. - A. Vaičiūnas. „Jei rūpesčiai kankina...“ : [eilėraštis]. - Kaip lietuviai buvo paėmę Maskvą. - V. Mykolaitis-Putinas. Karo genijus: „Dunda žemė, staugia vėjas...“ : [eilėraštis] / Putinas. - Lenkų karalijos atgaivinimas ir lietuvių klausimas. - Kaip vokiečiai užėmė Lietuvą. - Didžiojo karo frontai ir jų vadai. - Kiek vokiečiai ir jų talkininkai yra paėmę svetimų žemių ir belaisvių
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis