ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Naujos eilės ir dekliamacijos / parašė [sudarė] P.P. Mikalauskas. - 1915]. - 92, [3] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys P. Mikalauskas
Apimtis vinj., 92, [3] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
[A. Strazdas]. Daina siratos: „O dienos mano klapatų...“ ; Palšis Bambizas: „Numirė Palšis, nujojo...“ - J. Šnapštys-Margalis. Tėvynė meilė: „Kur tie rubežiai taip platūs senovėj…“ / M-lis. - Tas pats. Apie girtuoklius: „Visi kaimynai susirinko...“ - Ten ištyręs. Apie Kalvariją: „Girdim naujienas niekad negirdėtas...“ - V. Apie skausmą Lietuvos: „Už juružių vėjas kaukia...“ - P. Vaičaitis. Apie Lietuvos vargus: „Kaip tėvynė mūsų kenčia...“ ; Apie jaunikaitį: „Neveski vaikine...“ ; Žvaigždutė: „Šviesi žvaigždutė nusirito...“ ; Sonetas: „Nereikia mums turtų didžiųjų...“ ; Finis: „Nebijau aš kardo...“ - Apie jaunas mintis: „Pūskit vėjai, pūskit šiaurųs...“ - [A. Vienažindys]. „Kur prapuolė tas kelelis...“ - J. Žilius. Kalinys: „Sunkųs retežiai, geležys pintos...“ ; Apie mainas: „Ten kur anglių kalnai stovi...“ ; Apie Lietuvą: „Didžiosios juros į krantą liuliavo...“ / Jr. Jonas. - Iš lenkmečio laikų: „Kunigėliai mieli, kur jųs pasidėjot...“ - „Myliu aš tave, mano brangiausia...“ - Apie Vandą lenkų karalaitę: „Vanda buvo graži pana, lenkų karalaitė...“ - Apie senatvę: „Visą amžių ulevojau, ant smerties neatbojau...“ - Atminimas prancūzų karės 1812 m.: „Prancūzas mandras ką jisai padarė...“ - Apie merginas: „Ak tu Dieve, kas tai yra...“ - Rinkimas vaikinų: „Buvo mergaitė...“ - Merginų rauda: „Blogas mūsų padėjimas...“ - Naujos eilės: „Būdams linksmas kaip paukštelis pavasario dieną...“ : [J. Narkevičiaus eilėraščio perdirbinys]. - Apie meilę tėvynės: „Gyvendami toli svetimoj šalyj...“
P. 4 (virš.): „Knygu kataliogas“ (10 pavad.)
Sudaryt. pratarmė: p. 3
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 374, įr. 221
T u r i n y s: A. Baranauskas. Lietuvos paminėjimas: „Giedu dainelę - savo giesmelę…“ / Vyskupas A. Bar. - S. Gimžauskas. Žydų rauda: „Oi, negraži naujiena…“ - [A. Jakštas]. Lietuvio daina: „Daug ant svieto yra ponų…“ ; Apie meilę: „Broliai, viens kitą mylekim…“ - [V. Kudirka]. Lietuvos hymnas: „Lietuva, tėvyne mūsų…“ - [J. Lideikis]. Varnai sūdžiomis: „Visokių paukščių ant svieto buvo…“ - Maironis. Mano gimtinė: „Ten, kur Nemunas banguoja…“ ; Apie Dubisą: „Gražios pakalnes tavo, Dubisa…“ ; Apie Lietuvos vasarą: „Linksma Lietuva kaimuose tavo…“ : [eilėraščio „Lietuva brangi“ ištrauka] ; Apie senovę: „Ne taip senoves tevai gyveno…“ ; Miškas ir lietuvis: „Miškas ūžia, verkia griaudžiai…“ ; Rūtelių vainikėlis: „Sesute brangiausia, dėl savo vainiko…“
P.P. Mikalauskas. Atminimas tėvynės: „Nemunas senas gražiai plaukia…“ ; Apie Daratėlę: „Buvo pana vardu Daratėlė…“ ; Apie bernelį: „Aš užėjau ant kalno…“ ; Apie Maušių: „Pakelk, jau išaušo!..“ ; Apie Petrogrado lietuvius: „Aš Lietuvos jaunikaitis…“ ; Apie karę: „Tukstantis devyni šimtai…“ ; Tėvynės rauda: „Verkiu naktį, šaukiu dieną…“ ; Atminčiai 1 d . rugpiučio 1916 m.: „Atmenam mes tą numyletą šali…“ ; Lietuvio rauda: „Pulkim ant kelių, Lietuvos sūnųs…“ - [J. Narkevičius]. Apie piemeneli: „Mažas piemenelis, didis vargdienelis…“ - Nevalgęs. Motina ir dukte: „Dukterele mano, netekek…“ - D. Poška. Finis: „Kursai pačios neveda, jos žiedo neskynęs…“ / D. Paskevičius. - [W. Syrokomla]. Šventas Petras: „O, namučiai griuna…“ / [vertė A. Jakštas]. - [F.S. Szahin]. Pilies aprašymas: „Kur Tebai, Babilionas jau pražuvo…“ / [vertė D. Poška] ; Ant pagarbinimo bažnyčios: „Kur perkūną Olgirdas ir Keistutis garbino…“ / [vertė D. Poška]. - [K. Stiklius]. Ims merginas į vaiską: „Paklausykit, mergužėlės...“
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-1(73)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis