ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Yvairos dainos. - 1912. - 216 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys surankiojo ir išleido savo turtu ir spauda F. Milašauskis
Apimtis vinj., 216 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Pag. klaidinga: p. 112 pažymėtas 102
T u r i n y s: K. Antoniewicz. Kaip kas kam: „O kaip gi puikus mėnuo, iš augštumo…“ / kun. Antoneviče ; [vertė M. Šeižys-Dagilėlis] ; Kareivis ir našlaitė: „Kodėl, sakyk, vaikuti, toks tavo…“ - [D.T. Bačkauskas]. Rauda už nusidėjimus: „Tegul eina po kvarabų tuzas ir karalius!“ - [B. Demereckas?]. Apie apsivedimą: „Oi bernyti ko tu snaudi…“ / B.D. - [B. Ročka?]. Apie įsimylėjimą į mergyną: „Girdžiu dainelės, gaudžia žalias miškas…“ / B.R. - [J. Rupka]. Apie Lietuvos mergaites: „Nesidžiaukit mergužėlės dainuodamos balsiai…“ - Ešerys. Varpų gaudimui: „Kam gaudžiat jųs varpai skambėji…“ - [S. Gimžauskas]. Žydų rauda: „Oi, negraži naujiena…“ - [J.W. Goethe]. „Kalnų viršūnės…“ / [vertė K. Sakalauskas-Vanagėlis]. - [L. Grikša]. Senelei: „Mes senelei dienų gale…“ - H. Heine. Motinos meilė: „Nesveikoje svajonėje aš tave apleidau…“ / Geine ir Veinberg ; vertė F. Milašauskis. - J. Kristus: „Du tukstančiu metų jau greit pasibaigs…“ - [A. Jakštas]. Rauda Lietuvos: „Su pančiais ant rankų ir kojų…“ - Jovaras. Nuskausta mergelė: „Manęs nebelinksmin pasaulio gražybės…“ ; Ant svieto nėra…: „Ant svieto nėra linksmų valandų…“ ; Iš mano minčių: „Aš drįstu nueiti prie mokslo žmonių…“ / J. - K. Jurgelionis. Darbininkų daina: „Štai akys jau mums atsivėrė…“ / Jurgis. - I. Krasicki. Tėvynės meilė: „O, šventa meile brangiosios tėvynės…“ / I. Krasickis ; [vertė M. Šeižys-Dagilėlis]
V. Kudirka. Lietuvių hymnas: „Lietuva, tėvyne musų, tu didvyrių žeme…“ - L. Linksmi laikai…: „Linksmi laikai, linksmos dienos…“ - M. „Nemuns kriokia ir putoja…“ - J. Mačys-Kėkštas. Našlaičių daina: „Girioje paukščiai liuosai sau lakioja…“ / J.M. - [J. Mačiulaitis]. Atsisveikinant: „Sudiev, o mano mylymoji!“ ; Žvaigždutė: „Skaisti žvaigždute pažiurėjo…“ - [P. Matulionis]. Lietuvos budas: „Lietuva brangi, vieta garbinga…“ - Mer. Močiaka: „Mielas tėtušeli…“ / pagal Mer F. Milašauskis [P. Milašauskas]. - P. Milašauskas. Tykus vėjalis: „Tykus vėjalis pučia, užia žalia girelė…“ ; Viltis: „Jeigu kartais vargas tavę aplankytu…“ ; Žvaigždės: „Galit visi pažiūrėti…“ / F. M-kis. - [J. Narkevičius]. Piemenėlis: „Mažas piemenelis didis vargdienelis…“ - B.W. Procter. Katorginio pati: „Tau išmuštas kaktoj ženklas…“ / pagal V. Prokter’o F. Milašauskis [P. Milašauskas]. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Šauksmų aidas: „Gana broliai, gana mieli, snausti mums tamsybėj…“ - F. Schiller. Viltis: „Svajoja per amžių nevienas žmogus…“ / Šileris ; [vertė P. Kriaučiūnas]. - B. Sruoga. Draugei: „Jaunystės dienos… Ar žinai…“ / Kaunis
[A. Strazdas]. Vargšas: „Oi dienos mano rupesčių…“ - [S. Strazdas]. Artojo skundas: „Kam, o, Dievuli, rustus likimas…“ ; Gimtinėje likusiems: „Broliai! Nors audros mus blaškė, bet vis…“ - M. Šeižys-Dagilėlis. Tėvučių žemei: „Žeme tėvučių! tau aš giedosių!“ / iš dainų M. Dagilėlio ; Ant krantų parubežinės upelės V…: „Vakaras tykus, malonus užstojo…“ ; Ant Vienužio kapo: „Didi valanda mirio užstojo…“ ; Skausmo balsas: „Kas gal išmieruoti juros gilybę…“ ; Praeivis: „Koks berželio malonumas!“ ; Daina: „Suūžk užūžęs, o kleveli!“ ; Ant mylimos motinos pakasynų: „Skundies, kad liudna. Kas gal padėti…“ ; Senmergės daina: „Oi, žvaigždele mano laimės…“ ; Ko gi man liudna: „Ko gi man liudna ar ko pasiilgau…“ - J. Šnapštys-Margalis. Gimtinė grįčia: „Ta grįčia verta meilės mano…“ ; Išleidžent jaunikaitį į kariumenę: „Kodėl broluži neašaroji?“ ; Pasveikinimas mergaičių: „Sveikos mylimos mergaitės…“ ; Eikim seses į darželį ; Aš nuėjau į darželį / Margalis ; Išleidžent jaunąją į šliubą: „Ką dirbi, ką dirbi sesute jaunoji!“ - J. Termens. Vargai Mandžiurijos (1904-5 m.): „Paklausikit mieli broliai…“ - S. Tijūnaitis. Garbė triusui: „Tam garbė, kursai gyvena…“ / S. Tijunelis. - [P. Urbonavičius]. Apie Lietuvos jaunikaičius: „Šia gadyne jaunikaičiai labai gudravoja…“ - [P. Vaičaitis]. Lukėjimas: „Kur tavo liuosybė, šventoji tėvyne?“
K. Vairas-Račkauskas. Badaujančių giesmė: „Per amžius męs aukso sukrovėm kalnus…“ ; Skunda: „Jei galėčiau but tėvynėj…“ / V.R.K. - J. Valinskas. Atsišaukimas į mergaites: „O mergytės, o sesytės…“ - [S.T. Valiūnas]. Rutos: „Išdygo rutos po dideliu langu…“ - Vėjalis. Miegok!: „Miegok, pakol dar nekankina…“ - A. Vienažindys. Sudiev kvietkeli…: „Sudiev, kvietkeli tu brangiausias…“ ; Linksminkimies: „Linksminkimies! linksminkimies…“ / Vienožinskis ; Daina apie gudų nedorybes: „Nuilsus saulutė ant poilsio slenka…“. - Vytas. Ir vėl…: „Ir vėl aš vaikščioju takais…“ - J. Žilius. Į tėvynę: „Ten, kur anglių kalnai stėri…“ ; Teip nėra: „Šiądien turėdamas laiko…“ / Jr. Jonas. - Įsipyko: „Sako man vaikynas…“ - Malonė: „O kaip visur liudu…“ - Ku-kų ir ku-kų: „Nusiuntė mane mama į daržą rapukų…“ - Ne įstatymiškai gimęs: „Ji mano širdį degin, kaip nuodai…“ - Lietuvos pavasaris: „Linksma pavasario atėjo dienas…“ - Lietuvos kriaučiukas: „Aš apsakysiu, kaip kriaučiams yra…“ - Dabokis mergele: „Ant plataus svieto daug navatnumo…“ - Negailėkities laiko: „Man motina teip kalbėjo…“ - Į mergelę: „Pink, merguže, vainikelį…“ - Baudžiavos laikų kareiveliai: „Nelaimingi męs berneliai, kur mes pasidėsim…“ - Teip yra: „Atvažiavai šičia broli, svieto pamatyti…“ - Atmintis apie tėvynę: „Kai buvau savo tėvynei, nuolat ulevojau…“ - Pirmiaus ir dabar: „Ar žinai, brolau, kaip pirmiaus buvo…“ - Bernelis: „Tyliai slenk luotelis…“
Vargdienė mergelė: „Vargdienė mergelė rutelias sėjo…“ - Vanda: „Vanda buvo graži pana lenkų karalaitė…“ - Gyvanašlio rauda: „Kas gražumas tos mergelės…“ - Cigonas: „Aš esmu cigonelis nuo mažiuko vaiko…“ - Petronė geltonplaukytė: „Besočių kaime graži mergytė…“ - O kad neauštu…: „O, kad neauštu nė tokia aušrelė…“ - Volungelė: „Gied volungelė vyšnelių sodnelyj…“ - Pypkoriaus daina: „Visi žmonės šitaip kalba…“ - Girtybė: „Senovės žmonės nelaisvėj buvo…“ - Perleidau metų: „Perleidau metų apie šimtą kokį…“ - Jaunystės dienos neskubėkit: „Jaunystės dienos jųs triukšmingos…“ - Gal?: „Tave mylejau vasarelyj…“ - Rudeniop: „Kas bešildys man krutinę…“ - Mergytei: „Dabok, mergytė, doros žiedelį…“ - Aš nujaučiau…: „Apleidau tavę svajonių šalele…“ - Sonetai: „Kad aš galėčiau buti slogutė…“ ; „Ir štai pražuvo viskas kaip rukai…“ - Tarp keturių sienų: „Sunkias valandas leidžiu tarp sienų…“ - Į Sibirą: „Sudiev, tėvyne o brangi…“
[Lietuvių liaudies dainos]. - A.Н. Aпyxтин. Mirštanti motina: „Ką? mirė, gyva? Tyliai kalbėkite…“ / A. Apuchtin ; vertė F. Milašauskis. - A.A. Дельвиг. „Giedojo, giedojo paukštelis…“ / pagal Delvig F. Milašauskis. - Н.A. Некрасов. Mergaitės turtas: „Pasakyk, už ką…“ / pagal N. Nekrasov’o F. M-kis [P. Milašauskas] ; Kotrina: „Vysta ir nyksta mano skaistumas…“ / pagal N. Nekrasov’o F. M-kis [P. Milašauskas] ; Motinos ašaros: „Tėmidams baisumus karių…“ / N. Nekrasov ; vertė F. Milašauskis [P. Milašauskas]. - И.З. Суриков. Iš vargingo gyvenimo: „Drėgna kamaraitė…“ ; „Tyliai liesa kumelaitė…“ ; Blezdingelė: „Ein mergaitė - našlaitėlė…“ ; „Jeigu aš turėčio…“ ; Mergužėlei: „Tu kaip aušra skaisti…“ / pagal I. Surikov’o F. Milašauskis [P. Milašauskas].
UDK indeksas
888.2-192
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis