ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Dieve, padėk!“. 1915 metams. - 1915 [i.e. 1914]. - 72 p. - (…)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., 72 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 1-22 nenumeruoti
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 396, įr. 235. - Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y j e: Tiesos balsas : [sentencijos apie alkoholio žalą iš Šv. Rašto ir G. von Bungės]. - M. Šeižys-Dagilėlis. „Naujųjų metelių jums...“ ; „Oi, aš eisiu už upelės...“ ; „Linksma šienpjovėliui...“ ; „Ukanios dienos, vėjai vėjus gaudo...“ : [eilėraščiai] / M. Dagilėlis. - E. Tijunaitis. „Plačiai paplitus girtuoklybė...“ : [eilėraštis]. - J. Šnapštys-Margalis. „Nupliko jau visi laukai...“ ; „Tvoros pyški, stogai braška...“ ; „Į Betliejemo stainelę menkutę...“ : [eilėraščiai] / J. Margalis. - A. Jakštas. „Padėk, Dieve, artojau...“ : [eilėraštis]. - V. Mykolaitis-Putinas. „Į darbą, broliai blaivininkai...“ : [eilėraštis] / Putinas. - M. Vaitkus. „Dega saulutė dangaus gilumoj...“ : [eilėraštis]. - L. Gira. „Kampe tupi, kampe tupi...“ : [eilėraštis]. - Jo malonybės Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus žodžiai apie blaivybę... - J. Naruševičius. Nauji metai: „Nauji metai! Nauji Metai!..“ ; Blaivininkų giesmė: „Ar girdite, broliai, dejavimų aidą...“ ; Sodžiaus vaizdelis: „Lauke vėjas kaukia...“ : [eilėraščiai]. - Apgalėjimas ir 1914 metai. - Atskaita Katalikų „Blaivybės“ draugijos nuo 1 sausio 1913 m. lyg 1 sausio 1914 m. - Atskaita centralinės valdybos Katalikų „Blaivybės“ draugijos yždo Kaune nuo 1 sausio lig 31 gruodžio 1913 metais. - Vyriausia „Blaivybės“ valdyba Kaune. - Vaižgantas. Eik su velniais obuoliauti... : [apsakymas] / Vaišgantas. - Alkoolizmas ir dvasios ligos. - Tvirtasis blaivinimo kelias. - Blaivybė ir religija. - Blaivininkų maldelė. - Prekymečiai (jomarkai) / (pagal p. Masiulio Panevėžio kalendoriaus žinių).
Tiražas [60 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis