ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Darbininkų kalendorius 1917 metams / sutaisė „Kovos“ redakcija. - 1916. - 112 p. - (Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoje)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoje
Apimtis iliustr., 112 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Ar jau visi perskaitėt LSS išleistas knygas?“ (22 pavad.)
Prieš antr.: Visų šalių darbininkai vienykitės!
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 396, įr. 233. - Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y s: [Kalendorius]. - V. Biržiška. Jaunųjų daina: „Draugai, sustokime į ratą!“ / Smutkelis. - J. Š-lis. Norėčiau: „Norėčiau aš svietą prie savo krutinės...“ : [eilėraštis]. - J. Janonis. Skurdas: „Et! Kiauron rudinėn rėdos...“ : [eilėraštis] ; Atžalos : [miniatiūra] / Vaidilos Ainis ; Kalvis: „Pasitrauk, nekliudyk! Juk matai, kad kalu...“ ; Du likimu: „Du jaunuoju bernužėliu...“ : [eilėraščiai] / Vaidylos Ainis. - B. Laucevičius-Vargšas. Pirmą kartą : [apsakymas] / Br. Vargšas. - Iš Lietuvos pamokslo : [ištrauka]. - K. Eisner. Šešios šventės : [alegorija] / vertė D-Pis [A. Purėnas]. - Ar seniai atsirado streikai Lietuvoje? - Dr. Vincas Kudirka (1858-1899). - Vinco Kudirkos mintįs. - Žemaitė. Tinginė ; Pabėgėlis : [apsakymai]. - D. Banko. Dievas ir žmogus / vertė VRDNS [P. Kurkulis]. - V. Kapsukas. Pirmieji krikščionįs ; Socialistų Tarptautinė ; Pirmoji ir antroji Tarptautinė ; Cimmervaldo konferencijos manifestas ; Užuojautos rezoliucija ; Prancuzų ir vokiečių delegacijų bendroji deklamacija ; Šitas karas - ne musų karas! ; Visoms prisidėjusioms partijoms ir grupėms ; Kintalės konferencija ; Tarptautinis socialistų biuras ; Biuro atsišaukimas ; Kintalės konferencija apie biurą ; „Neutralių šešėlių konferencija“ / Kapsukas.
L. Prūseika. Jaunieji socialistai ; 9-tojo LSS suvažiavimo nutarimas ; 9-jo LSS suvažiavimo rezoliucija / L. Pruseika. - J. Stilsonas. Šis tas apie kasyklas ir angliakasius / J.V. Stilson. - T. Goris. Įstatai apie darbininkus. - K. Vidikas. Aukso šalyje. - V.K. Ar geryn eina darbininko padėjimas? ; Du karo metu : [apie karo nuostolius]. - A. Montvydas. Chroninis reumatizmas / A. Montvidas. - L.M.P.S. Narė. Kaip limpamosios ligos pažinti. - „Skirtumas tarp darbininko ir kapitalisto...“ ; „Aš sakau, kad visi darbininkai...“ [ir kiti aforizmai]. - Svarbiausi karo nuotikiai. - Katalikai ir karas. - A. Lastas. Šviesi viltis: „Balto šilko debesėliai...“ : [eilėraštis] / Adomas Juodasis. - Statistikos trupiniai. - Pilietybės teisės. - Drauge darbininke! : [kvietimas skaityti Lietuvių socialistų sąjungos leidinius]
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis