ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Giedros“ kalendorius… 1914 metams : / [atsakomasis redaktorius Jonas Tverijonas [fakt. Mykolas Biržiška]. - 1913. - 128, [8] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis vinj., 128, [8] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Bibliogr.: p. 53-62
Paaiškinimai išnašose
Kn. gale: „Šviesos“ bendrovės leidiniai“ (121 pavad.), „Lietuvos istorijos raštai“ (7 pavad.); p. 4 (virš.): „Gaunama visuose knygynuose“ (31 pavad.)
P. 1-14, 20, 52-53, 63, 84, 97, 113, 116, 124, 126 nenumeruoti
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 397, įr. 241. - Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y s: A. Lastas.Teisybės ieškotų: „Eikime, broliai, teisybės ieškotų...“ ; Pasiryžusi dvasia ; Dainužė: „Prastuolis varguolis vargelį audė...“ ; E, broliai!: „Kuomet gi laisvės žiburėliai...“ : [eilėraščiai] / Adomas Juodasis. - M. Konopnicka. Joja karan pats karalius ; Daug gražių žvaigždelių : [eilėraščiai] / M. Konopnickienė ; V. Kudirkos versta iš lenkų kalbos. - Multatuli. Valdžios pasaka / vertė B.B. - V. Biržiška. Vergas : pasaka ; Būsimasis geradėjas: „Per suirutes, per streikus...“ : sakmė ; Klajūnas : [apsakymas] / Smutkelis ; Šviesos keliais : [apie kitų šalių darbininkų švietimą] / V. Raginis. - Jovaras. Viskas ne man: „Kvietkus gražesniuosius didieji nuskynė...“ : [eilėraštis]
J. Pl. Auka : gyvenimo vaizdelis. - M. Biržiška. Krizius Duonelaitis / Analfabetas ; Simanas Daukantas / S. Tėvelis ; Kai-kurie lietuvių teatro skaitmens / Nuobodėlis ; Atogalion pažvelgus (1904-1914 m.) : [spaudos apžvalga] / J. Snopa ; Darbininkų ligos kasos / B. Mykėnas ; Kaip steigta Vilniaus ligos kasos / Br. Michalauskis ; Iš profesijonalinio Vilniaus gyvenimo / Šešėlis ; Peterburgo švietimo draugijos / Eilinis. - V. Kapsukas. Skaitymo programėlė : [bibliografija] / S.D ; Blaivybė ir kunigai / S.I. - P. Bugailiškis. Iš Lietuvos ekonomijos gyvenimo / G.K. - S. Matulaitis. Alkoholis / S.M. - P. Klimas. Vartotojų draugijos ir darbininkai / P. Kl. - V. Požėla. Augustas Bebelis / L. - Darbininkų uždarbis : (skaitmens). - Profesijonalinis užsienio gyvenimas. - Kaip šelpiasi Vokietijos darbininkai. - Baudų kapitalai : [lentelė]
Tiražas [3000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis