ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Graži dainų knygelė su girtuoklių gadžinkomis / sutaisyta ir atspauzdinta iš visokių lietuviškų raštų [Liudviko Jakavičiaus]. - 1911. - 47, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys L. Jakavičiaus knygynas]
Apimtis vinj., 47, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y s: A.B. Ilgėjimas: „Akįs ašarose plūsta…“ - A. Baranauskas. Sudiev Lietuva ; Praeities paminėjimas: „Giedu dainelę…“ / A.B. - [P. Girdvainis]. Girtuoklių adynos: „Pradėkim apsakinėti džiauksmus ir linksmybes…“ - I.M. Puokilių daina: „Juoda musaitė, kaip tu prikibai?“ - I.Ž. Kareivio mirtis: „Kodėl kareiviai stov’ eilion?“ - V. Kudirka. Lietuvių hymnas: „Lietuva, tėvyne musų, tu didvyrių žeme…“ - Maironis. Ant Dubysos: „Už Raseinių ant Dubysos…“ ; Giria ir lietuvis: „Miškas ūžia, verkia, gaudžia…“ - [S. Norkus]. Jaunas kareivis: „Jaunas kareivis ant svetimos šalies…“ - K. Sakalauskas-Vanagėlis. Lakštingalėlė: „Lakštingalėlė, linksma paukštelė…“ ; Kur banguoja Nemunėlis / Vanagėlis. - [A. Strazdas]. Strazdelio daina: „Oi tu strazde, strazdeli…“
Tėvynės sunus. Uždainuokim!: „Uždainuokim, visi šokim…“ / Tėv. sunus ; O Lietuva, tu mano tėvynė ; Garbė draugams: „Lai būn garbė mųsų broliams…“ ; Ar žinai tu, brolau, ta šalį? ; Atsibusk, lietuvi: „Iš gilaus miego prisikelk, lietuvi…“ - [M. Šikšnys]. „Pasakyk, mano mylimas krašte…“ / [sekama N.A. Nekrasovu]. - A. Vienažindys. Linksminkimės: „Linksminkimės! linksminkimės…“ ; Pasakyki, panaitėle!: „Pasakyki, panaitėle, ar tu mane myli?“ ; Sudiev, kvietkeli: „Sudiev, kvietkeli, tu brangiausias…“ ; Mergelė jaunoji: „Neik už bernelio, mergele, jaunoji…“ ; Rutelių darželis: „Kaip-gi gražus, gražus rūtelių darželis…“ / kn. Vienožinskis
Ž. Davatka: „Tiesus kelias per bažnyčią, čių dra-la-la…“ - [Žem.] Žyd’ obelėlės: „Žyd’ puikiausiai obelėlės…“ - Kariška daina senovės lietuvių: „Męs Lietuvos jaunuomenė…“ / perdėta Petro Trupinėlio [P. Armino]. - Sveiki, broliai dainininkai! - Gaspadinė: „Gaspadine, sukis greitai…“ - Pavasaris: „Linksmos pavasario atėjo dienos…“ - Lietuvos vargdienių daina: „Pasakyk, mano mylimas krašte…“ - Sunku man gyvent!: „Sunku man gyvent! Vien bedos, nelaimės…“ : (trijo). - Praščiokėlis: „Aš užgimiau praščiokėliu…“ - Perleidau metų apie šimtą kokį. - [11 lietuvių liaudies dainų].
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-192
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis