ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Naujausios ir visokios dainos / [sudarė Antanas Žvingilas]. - 1907. - 124, [2] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys turtu ir spauda „Keleivio“
Apimtis 124, [2] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Knygos spauzdintos „Keleivio“ spaustuvėj“ (10 pavad.)
Sudaryt. pratarmė: p. 2
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7006; ALS, įr. 1312
T u r i n y s: B.B. Klebonas: „Aš ėsu garsus klebonas…“ - B.P. Pasiilgimas mylimosios: „Kaip aš šiądien nelaimingas…“ - J. Balčikonis. Ateis laikai…: „Ateis laikai - jie nebetoli…“ ; Kalinys: „Paskutinį jau kartą šiandieną…“ / J. Bijūnėlis ; Kur dienos tos? / Sparnaitis. - [J. Baltrušaitis-Mėmelė]. Kapitolas ir jo augytinis: „Et, po plynių! - šią gadynę…“ - J. Baniulis. Valstiečių malda: „Męs meldžiam, Viešpatie aukštybių…“ / J. B-lis. - J. Biliūnas. Saulė: „O saule, saulute, šaltini gyvybės!“ / Biliūnas. - P. Bukšnaitis. Lietuvaitės daina: „Sėjau rūtą, sėjau mėtą…“ / Knyburys ; Giria ir lietuvis dabartiniame laike: „Miškas užia, verkia gaudžia…“ ; Naujas Tėvynės minėjimas: „Kur banguoja Nemunėlis…“ ; Nauja senovės daina: „Budams linksmas kaip paukštelis…“ ; Rinkimas vaikino: „Buvo mergytė…“ ; Nuvargau: „Širdį spaudž’ teip skaudžiai…“ / Pėbė. - [J. Čepukaitis?]. Šešupė: „Šešupė brangi, Lietuvos upelė…“ / Šešupė. - D. Atsiskyrimas su vasara: „Sudiev tu, miela vasarėle…“ - Debesėlis. Kas yr’ musu priešininkai: „Mieli broliai darbininkai!“ - [L. Gira]. Artojo vargai: „Grįčia nukrypusi žiūri žemyn…“ - I.B.S. Caro likimas: „Kas ką pasėjo, tą turi valyt…“ - Jovaras. Gamta ir vargdienis: „- Meilinga gamta! Tu man gyvybė…“ ; Girtuoklių daina: „Didžiausi stebuklai! o tai išradimas!“ ; Jau aušta: „Jau graži aušra užšvitu…“
Jurgis Lietuvis. Merginos daina: „Einu, stoviu, gulu, keliu…“ ; Bagočius: „Aš esu žmogus didei turtingas…“ - V. Kapsukas. Darbininkas ir karalius: „Tu karalius, tu valdonas…“ / Darbininkas. - I. Kudlius. Daina: „Lietuva brangi! tu mano Tėvyne!“ / I. Kudlauckas ; Lietuvos didvyriams: „Lietuva mano…“ / J.M. Kudlauskas ; Amerikos lietuvaitėms: „Oi gaila, gaila man mūsų seselių…“ / Ig. Kudlauckas ir Pėbė [P. Bukšnaitis]. - Lietuvos sūnus. O Lietuva, o Lietuva: „O Lietuva, o Lietuva tėvynė tu mylimoji…“ - [P.P. Mikalauskas]. „Pulkim ant kelių Lietuvos sūnųs…“ - Mrs. U…a R……t. Lietuviai kelkimės!: „Mieli broliai lietuviai…“ - P. Jaunuomenės daina: „Šėriau žirgelį…“ - K. Paukštis. Svajonė: „Kad žinočiau, kad pažinčiau…“ - Petrelis. Bernų būvis: „Bėda žmogui slugininkui…“ ; Lenkų su lietuviais muštynės Kalvarijoj: „Štai, broliai, naujienos niekad negirdėtos…“ - R.B. Motina ir duktė: „Dukra mano netekėk…“ - [C.-J. Rouget de Lisle]. Lietuvių marsalietė: „Atsimeskim nuo senojo svieto…“ / Revoliucijonierius [V. Kapsukas ; versta iš P.L. Lavrovo rusiškojo perdirbinio]. - S.K. Laikas: „Laikas, broliai, padumoti…“
[K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Kur namas mus? - Kur kraštas mus?: „Senas Nemuns puikiai plaukia…“ - M.J. Slančiauskas. Be mokslo: „Tuli žmonės prasimano…“ / M.S. - A.B. Strimaitis? Niekad nepervėlu: „Dievas, kaip Adomą ir Jievą sutvėrė…“ ; Avinas vilku: „Nedaug metų praslinko, kaip tas atsitiko…“ ; Dvilika dangaus ženklų: „Vandeninkas - ženklas laimės…“ / A.B.S. - J. Šepetys. Jųs nesitraukit, o karžygiais būkit / J.Š. - K. Šidlauskas. Ar mums tik verksmas skyrtas?: „Lietuviai amerikiečiai…“ / K. Šidlauckas. - Širvis. Mūsų vargai: „Męs suėję į pulkelį…“ - Vėrstinis. Jaunos dienos: „Tark ar myli? Gal juokauji…“ - J. Zubrickas. Seniemsiems metams: „Nuo sosto nustumtas valdone nedoras…“ / J. Turčiniškis. - Gyvanašlio rauda: „Kas gražumas tos mergialės…“ - Daina kalinio: „Daug dienelių jau praėjo…“ - Apie karę: „Iš kur rytas praded aušti, kur teka saulelė…“ - [С.Я. Надсон]. Pirmyn: „Pirmyn, užmiršk kančias tu savo…“ / [vertė J. Balčikonis].
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-192
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis