ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Metraštis-almanachas „Šviturys“… su kalendorium 1912 m. : / Liudo Giros redakcija. - 1911. - 287, [17] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., 287, [17] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y s: [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1912 metais. - Rusijos imperatoriškoji giminė. - Šelptini fondai. - Mūsų laikraščiai. - M. Gustaitis. Nauji metai: „Jau skelbia paparčiais dangus iškaišytas...“ ; Pasirįžimas: „Tiek žodžių sau daviau...“ : [eilėraščiai]. - L. Gira. Aš žadėjau sutikti...: „Aš žadėjau sutikti Naujuosius Metus...“ : [eilėraštis] ; Pro dvilinkuosius stiklus... : [impresija] ; Mano sesulė: „Turiu aš sesulę, vai, tiktai ją vieną...“ : [eilėraštis]. - S. Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė. Laimė : [apsakymas] ; Dainelė: „Nemylėjo oi - Jonulio...“ / Lazdynų Pelėda. - M. Ivanauskaitė-Lastauskienė. Iš užmirštų dainų...: „Verkti norėčiau, kaip vėjai tie rauda...“ : [eilėraštis] / [iš lenkų kalbos vertė L. Gira] ; Per ją : gyvenimo vaizdelis / Marė Lastauskienė ; Paša : vaizdelis iš klajūnės / Lazdynų Pelėda ; [iš lenkų kalbos vertė S. Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė]. - J. Mikuckis. Man nekalbėkit...: „Man nekalbėkit apie laimę...“ ; Verki, o aš dainuoju ; Iš gyvenimo audros: „Sukaus gyvenimo, drauguže...“ ; Gėlės: „Mes buvom jauni...“ ; Užeik...: „Žvaigžde, kuri jaunystėj mano...“ ; O, išliuosuokit...: „O, išliuosuokit iš retežių...“ : [eilėraščiai]
Lietuviai ir gamta : [dainų fragmentai] / surašė L. Gira. - V. Krėvė. Iš cikliaus „Pavasaris“ : [impresija] ; „Ant tėvulio didžio dvaro...“ ; „Vai, ūžia-ūžia žalia girelė...“ : [stilizuotos liaudies dainos] / Vincas Krėvė. - I. Šeinius. Bedugnė : [apsakymas] / J. Šeinius. - Lietuviai ir gyvija : [gamtos pamėgdžiojimai] / surašė L. Gira. - Jovaras. Kad aš turėčiau: „Kad aš turėčiau bėrą žirgelį...“ ; Gal...: „Gal nuliūdimui nepasiduočiau...“ : [eilėraščiai]. - A. Staugaitis. Mūsų žvaigždės : M.K. Čiurlionies atminimui / Skausmas. - Ant vienų pečių : monoliogas / vertė M. Grigonis. - K. Puida. Kovos lauke : (mintįs apie J. Weyssenhoffo „Unia“ powieść litewska). - O. Pleirytė-Puidienė. Užmirštosios auklėjimo pareigos : [referatas]. - P. Bugailiškis. Laikraščių išsiplatinimas Kauno gubernijoje : (statistikos bandymai) / Gk. - A. Jaroševičius. Pritaikomosios dailės reikalai. - A. Rucevičius. Pirmasai teatras Suvalkijoje : iš mano atsiminimų. - G. Landsbergis-Žemkalnis. Žvilgsnys į mūsų teatro istoriją / Žemkalnis
D. Šidlauskas. Kooperacija arba draugdarbė. - A. Jurašaitis. Fotografija : referatas, skaitytas IV-jame visuot. Liet. M. Dr-jos susirinkime Vilniūje liepos 12-16 d. 1910 metų. - P. Bugailiškis. Keletas žodžių apie Kėdainių miestelį / Gk. - M. Grigonis. Lietuvių tautiški žaidimai. - Tautos tveryba : medžiaga lietuvių folklorui : [patarlės, mįslės, skaičiuotės, pasveikinimai, raliavimai, 26 liaudies dainos] / surašė Liudas Gira. - Programa [tautosakos ir etnografijos medžiagai rinkti] / [parengė Lazdynų Pelėda]. - J. Bagdonas. Vilniaus gubern. lietuviai / J. Gintautas. - L. Gira. Dzūkijoje : (vaizdeliai iš kelionės). - Lietuvių kronika. - Mūsų draugijos. - Mūsų mokyklos. - Mūsų artistų kuopos. - Mūsų artistai. - Adresų lapas. - Rusijos valstybė. - Bendros geografijos statistikos žinios. - Įvairios statistikos žinios. - Pasportai į užsienius. - Svetimų valstybių piliečių pasportai. - Įžymesnieji kurortai. - Kauno ir Vilniaus gubernijų žeminių mokesnių rinkliavos ir jų išlaidžiai. - Mokesčiai. - Saikai. - Laiko sulyginimas. - Pinigai. - Geležinkeliai. - Paštas. - Prekymečiai (jomarkai) Kauno gubernijoj. - Prekymečiai Suvalkų gubernijoj. - Prekymečiai Vilniaus gubernijoj. - Prekymečiai Prūsų Lietuvoje. - [Skelbimai]. - В.Ю. Ластоỷскi. Iš cikliaus „Knygius Jarila“ : pasakojimas knygiaus Jarilos apie teisybę : (autorizuotas vertimas iš baltarusių kalbos) / VLast.
[2300] egz.
Red. ir leid. pratarmė: p. 31-32
P. 3: „Juozapo Zavadzkio lietuviškame knygyne galima gauti...“ (7 pavad.)
P. 1-22 nenumeruoti
Virš. antr.: Šviturys 1912
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 198
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-82
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis