ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Vienybės lietuvninkų“ 25 metų sukaktuviu jubilėjus (1886-1911). - 1911. - VI, 218 p., 1 portr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys [„Vienybės lietuvninkų“ išleid. ir sp.]
Apimtis portr., VI, 218 p., 1 portr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 3-4 (virš.): „Knygos, išleistos „Vienybes lietuvninku“ (68 pavad.)
T u r i n y s: 1886-1911 : [įžanginis straipsnis]. - J. Kaškaitis. Atminimu žiupsnelis. - J.J. Paukštis. „Sulaukus „Vienybei lietuvninkų“ 25-metines sukaktuves...“ : [atsiminimai]. - K. Brazys. „Man atvažiavus Amerikon...“ - Juozas Paukštys : jo gyvenimas ir darbai (1861-1906). - Marė Paukštienė : [biografiniai duomenys]. - A.B. Strimaitis? Iš biografijos pirmutinio „Vienybės lietuvninkų“ redaktoriaus : [apie D.T. Bačkauską] / A.B. - T. Astramskas. „Vienybės lietuvninku“ jubilėjaus metas / Pažįstamas Trupinėlio (T. Astramskas). - Jonas Kaunas : [biografinės žinios]. - M. Alyta. „Man gyvenant Shenandoah, Pa...“ : [atsiminimai]. - P. Mikolainis. „Wienibe lietuwninku“ iš Plymouth, Pa. pateko į mano rankas...“ : [atsiminimai]. - M. Šalčius. Keli ruožai apie Joną Mačį-Kėkštą / M. Rūtinas
P. Norkus. Iš atsiminimų : [vaizdelis] / P. Gulbinas. - Adomas Bernardas Mickevičius : [biografinės žinios]. - Žemaitė (Žimontienė) : [biografinės žinios]. - M. Ambrozevičius. „Gerbiamoji „Vienybės lietuvninkų“ redakcija!..“ : [sveikinimas]. - Jonas Tareila : [biografinės žinios]. - Jovaras (Jonas Krikščiunas) : [biografinės žinios]. - Jovaras. Iš atsiminimų / J-as. - Pr. V. Eidukaitis. „Ant „Vienybės lietuvninkų“ redakcijos pakvietimo...“ : [sveikinimas]. - Inž. Kazys Puida : [biografinės žinios]. - K. Puida. Atminimų taku... : (nuotrupa). - A. Varaškevičius. „Gerb. redakcija! Aš skaitytojas nelabai senas...“ : [sveikinimas]. - J. Gabrys : [biografinės žinios]. - J. Gabrys-Paršaitis. Keli atsiminimai : dienoje 25 metų sukaktuvių „Vienybės lietuvninkų“ įsteigimo / Juozas Gabrys. - M. Mikalavičienė. Siunčiu širdingus sveikinimus „Vienybei lietuvninkų“... : [sveikinimas]. - K. Grinius. Stiprinkime savo kapitalus. - G. Baltakis. Sapnavau kitkart sapną aš dailų... : [eilėraštis] / G.B. Raitelis. - Martynas Jankus : [biografinės žinios]. - J. Valas. Kaip aš pradėjau skaityti „Vienybę lietuvninkų“. - M. Petrauskas. Muzika. - M. Paltanavičius. „Aš esu skaitytoju...“ : [sveikinimas]. - M. Paltanavičius : [biografinės žinios]. - V. Vaičaitis. Kur brangesnė yr šalelė : [eilėraštis] / V.V. - Pranciškus Vaičaitis (Sekupasaka) : [biografinės žinios]. - J. Sekys. „Gerbiamieji! Sveikinu Jus...“ / Jonas Sekevičius. - V.S. Jokubynas : [biografinės žinios]. - V.S. Jokūbynas. „Vienybė lietuvninkų“ - tai lopšys atgimimo lietuvių Amerikoje / V.S. Jokubynas. - A.M. Martus. Dar reikia vienas žingsnis nužengt / A.M. Martusevičius. - Kun. Jonas Žilinskas : [biografinės žinios]. - J. G...us. Minčių sauja : (delėi „Vien. lietuv.“ dvidešimts penkmetinių sukaktuvių 10 vas. 1911 m.). - J. Šliburis. Kibirkštis... : [vaizdelis]. - J. Ambraziejus. Kada aš pažinau „Vienybę lietuvninkų“. - Marė Radzevičiutė : [biografinės žinios]. -
J. Basanavičius. „Gerbiama Redakcija!..“ : [laiškas]. - K. Stiklius. Pasveikinimas „Vienybei lietuvninku“ / Kastas Stiklius ; Prūsė : [apsakymas] / Laurukas. - J. Baltrušaitienė. Iš atsiminimų. - V. Ambrozevičius. „Linksminkimės, lietuviai, sveiki sulaukę 25 metų jubilėjaus...“ - Dr. Fr. Matulaitis : [biografinės žinios]. - „Vienybės lietuvninkų“ redakcijai...“ : [Tėvynės mylėtojų draugijos valdybos sveikinimas] / J.V. Lutkauskas, J. Dagis, A.J. Povilaika. - A. Kriaučiūnas. „Vienybės lietuvninkų“ 25-kių metų sukaktuvėms: „Tau garbė! seniausias mūsų žibintuvai...“ : [eilėraštis] / A. Kriaučiunas. - J. Liūdis. Iš mųsų 25 metų triuso. - J. Baltrušaitis. Vienybė : (iš mano atsiminimų). - J. Naujokas. Didelė šventė. - Tamas Paukštis : [biografinės žinios]. - A. a. Pauža : [biografinės žinios]. - A.A. Pauža. V. Kudirkos atminčiai: „Vyras mirė, grabe guli...“ : [eilėraštis] / A.A.P. - Aleksandras Fromas (Gužutis) : [darbų apžvalga su biografiniais duomenimis]. - A.B. Strimaitis. „Vienybės lietuvninkų“ jubilėjui. - Julius Baniulis (Menkutis) : [biografinės žinios]. - J. Baniulis. Nepavydžiu aš tau : [vaizdelis] ; Kaip man mielos...: „Kaip man mielos tos svajonės...“ ; Žvaigždutė: „Kad užeis jau naktis...“ : [eilėraštis] / Menkutis ; Praeitis ir ateitis / Jul. Baniulis. - Leonas Ereminas : [biografinės žinios]. - A. Rucevičius. „Vienybės lietuvninkų“ atminimas. - Kun. Antanas Kaupas : [biografinės žinios]
Kalnakasys. „Vienybė lietuvninkų“ man teko matyti 1890 mete...“ : [atsiminimai]. - A. Kišonas. Laikraštija ir visuomenė / A. Žagaras. - Vargo Lapelis. Aš Lietuvoj... : [vaizdelis]. - Jonas Lutkauskas : [biografinės žinios]. - P. Bukšnaitis. Suprato : [apsakymas] - V. Ramanauskas. „Maloni redakcija! Negaliu praleisti progos ir aš nepasveikinęs...“ - Pijus Norkus : [biografinės žinios]. - S. Rodavičius. „Gerbiamoji redakcija! Pirmą kartą „Vienybę lietuvninkų“ teko man matyti...“ / S. Rodavičius (Garnupis). - V.K. Račkauskas : [biografinės žinios]. - J. Šliūpas. „Gerbiamasai Redaktoriau! Malonėjai mane klibinti...“ : [su redakcijos prierašu] / J. Šliupas. - „Vienybės“ Skaitytoja. „Gerb. „Vienybe lietuvninkų“! Aš kaip pradėjau skaityt, jau bus 12 metų...“ - B.K. Balutis. „Lai pasekmingai vienyja visus...“ : [sveikinimas : su biografinėmis žiniomis]. - J. Naudžius. Mųsų žingsnis / Barabošius. - Jonas Sutkus : [biografinės žinios]. - R. Baltrūnas. „Gerbiamoji „V.L.“ redakcija! Pirmą numerį jūsų laikraščio man teko perskaityti 1907 metuose...“ : [atsiminimai]. - A.B. Strimaitis : [biografinės žinios]. - J.M. Danielius. Lai bus ir mano dvigrašis : [atsiminimai]. - Jurgis Kazakevičius : [biografinės žinios]. - Dr. Vincas Kudirka (Kapsas) : [biografinės žinios]. - J. Mačys. „Gerb. „V.L.“ redakcija! Keletą žodžių turiu pasakyt...“ : [laiškas]. - Simanas Daukantas : [biografinės žinios]. - Dr. Jonas Šliupas : [biografinės žinios]. - Aglė (L. Sliupienė) : [biografinės žinios]. - Kun. Al. Burba : [biografinės žinios]. - Antanas Milukas : [biografinės žinios]. - Kun. J. Žebris : [biografinės žinios]. - A.T. Račiunas : [biografinės žinios]. - Antanas Kandrotas : [biografinės žinios]. - „Wienibe Lietuvniku“. „Po šitokiu antgalviu 1886 metuose...“ : [laikraščio leidimo istorija]
Susiję asmenys
UDK indeksas
070(73)(=882)(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis