ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Prusijos lietuvių dainos / surinko ir pridėdams anas per Rėzą, Nesselmann’ą, dr. Sauerwein’ą bei kitus rinktas arba sutaisytas dainas išleido savo paties kašta Vilus Kalvaitis. - 1905. - VII, [1], 408 p., 1 portr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys V. Kalvaitis]
Apimtis portr., VII, [1], 408 p., 1 portr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių vokiečių
Pastabos
T u r i n y j e: V. Bruožis. „Lietuviška tu giminėle...“ / Tilžės d-ras Bruažis. - D. Buskys. „Jei ir keliauju šim’ sviete...“ / Kanteriškių D. Buskys. - A. Dumblienė. „Lietuva ak tu gražioji...“ / Bubliškių A.D. ; „Kur gire žalioji...“ ; „Ey, Lietuvele, mano tėviškėle...“ / Bubliškių Ane Dumbliene. - M. Jankus. „Pirm daugel šimtų metų...“ / Bitėnų M.J. - V. Kalvaitis. „Meldžiam, žmones mylimiejie...“ / Girėnų W. Kalvaitis. - [J.I. Kraszewski]. „Nugi paukščei! nugi žvėris!“ ; „Oj tėveli mano...“ ; „Matom dvasią - rytusn’ lekia...“ - K. Kropaitis. „Niamunėli, vandenėli, Lietuvos grožybe...“ / Obstainių Kruopatis. - K. Lekšas. Dr. G. Sauerweinui, didžiamjam Lietuvos mylėtojui: „Pailsęs gul jisai grabe...“ / Laugalių K. Lekšas. - Maironis. „Tėvynės dainos, jųs malonios...“ / St. Maironis ; „Gražei sus’ėję sentėvei musų...“ : [eilėraščio „Apie senovę“ ištrauka] / M. - L. Rėza. „Der arme Fischer klaget...“ ; „Die Hirtin von Memel Strand...“ ; „Mylinne von Gumbinnen...“ ; „An dem Belt, bei grünen Weiden...“ ; Sigal und Ina: „An des Bergwalds Opfersteine...“ / Rhėsa
G.J.J. Sauerwein. „Englanto karalienei buk garbė iš Lietuvos...“ ; „Lietuwninkai mes ėsam gimę...“ ; „Pavasaris atėjo...“ ; Arkim!: „Varlikės jau kvarke...“ ; Gandras bei gandrienė: „Visur tik apsižvalgova...“ ; Pasikakdinimas: „Minau norėk tu vis tiktai...“ ; Sena kalba tikt vis jauna: „Esu keliavęs šim sviete...“ ; Lietuviškos knįgelės: „Vieną kiemą perėjau...“ ; Pylos dėl kalbos: „Vienam kieme - kur, nesakau...“ ; Motynos kalba: „Žmogus stone pikčiausiame...“ ; „Anyte mano...“ ; Kalbos kova: „Man lyg vienam kovot pradėjus...“ ; „Sav pats esu draugyste...“ ; Mylimosios regėjimas: „Aš gulėjau, tikt gulėjau...“ ; Lietuvninkų mergaičių deputacijonas 1879 m. Berlyne: „Iš toli nuo Prusų galo...“ ; Karalūnui Pričkui (ciecorui Pričkui III) 25 d. sausio 1888 m.: „Musų ponudu, dabar...“ ; Mieloji Lietuva: „Aplink manę jau guldos vėl...“ ; „Ik kolei kantrus Tėve...“ ; „Dabar gana, - tikt ciecorius...“ ; Tai Prusai, Lietuva: „Kur šauke žmones pirmą syk...“ ; Nuo kulturos atskirta: „Mokįts žmogau, tu niekini...“ ; „Sako vyrai permokinti...“ ; Lietuviški drabužei: „Kodėl lietuviškos staklužes...“ ; „Šlesvige senei naikino...“ ; Kaip juoktinas žmogus be prigimtos kalbos: „Lietuv’ninkui pasididžiuojant...“ ; Įžegnojims: „Ką daro tie gimdytojei?..“ ; Iškenč lietuv’ninks ir atkunta: „Tegul kelints neprietelis...“ ; „Lietuv’ninkus aš myliu taip...“ ; „Veik toli skambės žodelei...“ ; Vieškalnei jųs mieli, arba Lietuvei jųs mieli: „Iškeliaudams į šalį šiaurinių kalnynų...“ ; Pavasarinis pasveikinimas Lietuvos iš pietinio kampo (Italijos): „Ten prieš šiaurę, ten prieš rytą...“ ; „Kaip dyvinai man judin’ širdį...“ ; Lietuv’ninks svetimoje kalnų šalelėje: „Numylėta Lietuva...“ ; „Dvase musų lietuvystės...“ ; Lietuviškoji gire: „Gire, gire tu senoji...“ ; „Lietuva ant visados...“ ; Lietuvninko kareivjo gedulinga giesmelė, ciecoriui Pričkui numirus ant 15. Junijaus 1888: „Viską su tavim kentėti...“ ; Macilėnas ir Gražyna: „Štai pasaka senovės...“ ; Dievo meile ir žmonių n’apykanta: „Pons Dievs yr meile - mes kodėl...“ ; „Ežerėlis zerkolėlis...“ ; Kregždužėlei draugkeliauninkei: „Kregždužėle svetimėle...“ ; „Vakar mudu prieteliudu...“ ; „Žeme, kur mieli tėvelei...“ ; „Duok mirt, kol man dangus giedrus...“ ; „Nelaidok manę mirusi...“ ; „Gals yr’ tylėjims, - kad tav skamb’ į ausį...“
[W. Syrokomla]. „Tegul girę šlamščia ūžia...“ : [poemos „Piastų duktė“ ištrauka] / [vertė P. Arminas-Trupinėlis]. - F. Tetzner. Ant amžino atsiminimo Kr. Donelaičio, Didžiojo lietuvininko. Prologas kalbėtas prie pašventinimo jojo paminklo Lazdynėliuose, 8.IV.1896: „Linksmai giedojims baldo...“ / sutaise dr. Tetzner, lietuviškai išverte dr. Girėnas. - [S.T. Valiūnas]. „Ant krašto marių Palangos miestelio...“ : [baladė]. - Vydūnas. „Lietuva brangi šalele...“ ; „Sapnas musų gyvastis...“ / Tilžės R. Mânâs
Dalis teksto vok.
Sudaryt. (V.K., Išleistojas) pratarmė: p. V-VII
Bibliogr. tekste ir išnašose
Antraščių r-klė: p. 399-408
P. 4 (virš.): „Jau pirm’ išleistos mano [V. Kalvaičio] knįgelės yra“ ( 2 pavad.), „Ant atspausdinimo turu dar“ (2 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 5675. - Kaunas, D., įr. 1065
Susiję asmenys
UDK indeksas
398.8(474.5), 888.2-192
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis