ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kauno kalendorius. 1907 metams. - 1906. - [2], XXIX, [3], 79 p., įsk. virš. - (…)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., lent., [2], XXIX, [3], 79 p., įsk. virš.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Šv. Kazimiero draugijos išleidimai“ (16 pavad.), „Didžiausias J. Naujalio knįgynas...“ (16 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6214. - Jakštas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931) / sustatė prel. A. Dambrauskas. Kaunas, 1932. P. 42
T u r i n y s: [Kalendorius]. - Iškilmingos dienos imperatoriškosios giminės. - Jo šventenybės popiežiaus Pijaus X iškilmingos dienos. - Jo Malonybės Žemaičių vyskupo Mečislovo Paliulionio iškilmingos dienos. - Šventasis Tėvas Pijus Dešimtasis. - P. Januševičius. Duma ir jos atstovų rinkimas / Petras Gražbylys. - Slavikų pašnekos, arba Ką gal padaryti įsibėgėjimo smarkumas : [pasakojimas]. - Planėtos : [astrologinės žinios]. - Pienas / [pagal V. Totoraitį]
J. Kochanowski. Garsinimas Dievo geradėjybių: „Skelbkim Viešpaties vardą! Dieve begalinis!..“ : 104 psalmė / vertimas P. Kraučuno [Kriaučiūnas] iš Kochanowskio. - Tėvynės meilė: „But gerais jei mes norėsim...“ : [eilėraštis] / (P. Kraučuno vertimas iš lenkiško). - F. Schiller. Viltis: „Svajoja per amžių nevienas žmogus...“ : [eilėraštis] / P. Kraučuno vertimas iš Šilerio. - A. Jakštas. Laimė: „Žeri laimė, lyg saulutė...“ : [eilėraštis]
K. Šaulys. Visuomeniškosios labdarybės sutvarkymas. - Juokai. - Prekymečiai (jomarkai) Žemaičiuose ir Augštojoje Lietuvoje, Kauno gubernijoj ; Vilniaus gubernijoj ; Suvalkų gubernijoj ; Kurše; Prusų Lietuvoj. - Krasa. - Mastai, saikai ir svarai. - Palukų išskaitymas, paskolinus 100 rublių. - Gyvuolių apsivaisinimo ir atsivedimo rodyklė. - Suvartotojų draugijos Kauno gub. - Skolinamosios ir taupomosios draugijos Kauno gub.
Tiražas [5000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis