ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kibirkštįs! - 1908. - 32 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis vinj., 32 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. p. išleid. duomenys: Spauzdinta Petrapilėje
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7145
T u r i n y s: A. Didžiulis. Draugo atminimui: „Nelaisvėj sunkioj nukankintas...“ / Broliukas ; [sekimas G.A. Mačtetu]. - Jovaras. Jei nori, vargdieni: „Jei nori, vargdieni, valgio skanaus...“ ; Pasakyk, Lietuva mylimoji / [sekimas N.A. Nekrasovu] ; Despotai: „Apsirėdę, ginkluoti žmonių tamsumu...“ ; Prisikėlai gamta...: „Prisikėlai gamta ir dangaus akimis...“ ; Saulei tekant: „Saulė raudona jau teka...“ ; Piktą sėklą išrausim!: „Naikįsim daigus usnių, kukalių...“ ; Sukelkim kovą!..: „Visur darbininkai jau miestuose kįla...“ ; Jaunųjų darbininkų daina: „Atsitraukiam nuo minios piktųjų...“ / [sekimas P.L. Lavrovo rusiškąja „Marseliete“] ; Męs eisime mokslo, lygybės keliais: „Tegązdina žmones valdžia su dragūnais...“ - K. Jurgelionis. Miestas: „Bėga ratai, ratukai...“ ; Darbininkų daina. „Štai akįs jau mums atsivėrė...“ ; Pirmoji gegužės: „Meskim kūjus, meskim arklus...“ ; Draugo Jono Zacharevičiaus atminimui: „Tvirtas, jautrus tu buvai...“ ; Kalėjime. „Kamera dūmų pilna...“ / Jurgis
V. Kudirka. Ne tas yra didis: „Ne tas yra didis, prieš ką milijonai...“ - [J. Most]. Kas auksą žemėj randa... / [vertė J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - W. Święcicki. Varšuvietė: „Vėjai piktieji aplinkui da siaučia...“ - J. Šepetys. Ko liūdi?..: „Ko liūdi artojau, žmogau sunkaus darbo?..“ ; Kristus. „Du tūkstančiu metų jau greit pasibaigs...“ ; Jųs nesitraukit, o karžygiais būkit / J.Š. - Pasakyk, mano mylimas krašte / [M. Šikšnio sekimo N.A. Nekrasovu perdirbinys]. - Internacijonalas (Tarptautinė): „Pabusk nužemintas pasauli...“ - „Drąsiai draugai, nesustokit...“ / [vertė] J.Š. [J. Šepetys]. - Žuvusiems draugams. „Kovoj jūs pražuvote, mieli draugai...“ / [iš rusų kalbos vertė A. Didžiulis]
Marselietė: „Mums nereikia pasaulio puvėsių...“ - Ant barikadų. „Ant barikadų, liaudie drąsuole...“ / (pagal lenkišką) [vertė M. Biržiška]. - Д.M. Цензор. Jūros bangos: „Jūros bangos, beputojant ...“ / iš Dm. Cenzoriaus ; [vertė] Jurgis [K. Jurgelionis]. - Цётка. Laisvės krikštas: „Va, rytuos dangus raudonas...“ / iš baltgudžių kalbos vertė Kas. [K. Stiklius]. - М. Горький. Kalinio daina: „Saulė teka, nusileidžia...“ / versta iš Gorkio ; [vertė] J.Š. [J. Šepetys]. - [Л.П. Радин]. Drąsiai, draugai, nebijokim! / [iš rusų kalbos vertė A. Kazanavičienė]
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-19, 784.71(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis