ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kovotojų giesmės. - 1907. - 48, [2] p. - (Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoje)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių socialistų s-ga]
Apimtis vinj., 48, [2] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Prieš antr.: Darbininkai visų šalių, vienykitės!
Aut. ir vert. nurodyti turinyje
Biržiška, V. D. 4, t. 1 ir papild. 1, įr. 6723; ALS, įr. 673
T u r i n y s: J. Balčikonis. Ateis laikai: „Ateis laikai - jau nebetoli...“ / J. Bijūnelis. - J. Baniulis. Galas: „Artinas galas jųs kietos valdybos ...“ / Menkutis. - J. Baltrušaitis-Mėmelė. O, laisve šventoji!: „O, laisve šventoji! Kada tu ateisi...“ / J. Mėmelė ; Po Krakosmečiu: „Kad drąsiai liaudis su ginklu ėmė veikti...“ / J. Mėmelė. - P. Bukšnaitis. Caras: „Care... baisus tu žvėry!..“ / Barabošius. - B. Czerwieński. Raudonoji vėliava: „Tyronai siurbia mųsų kraują...“ / [iš lenkų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - Debesėlis. Lietuvoje kraujas: „Lietuvos budeliai dūksta...“ - Gintaras. Daina apie ponus ir darbininkus: „Ponai miega ligi pietų...“
K. Jurgelionis. Kalėjime: „Kamera dūmų pilna...“ / Jurgis. - V. Kapsukas. Į kovą!: „Vyrai į eilę sustokim...“ / V. Vilkas-Pilkas. - J. Lozoraitis. Audra kįla: „Atsisuko šaltas vėjas...“ ; Varguolių giesmė: „Už ką mes, varguoliai, teip ėsam kalti?..“ / Musė. - J. Mačys-Kėkštas. Darbo žmonių giesmė: „Tvirti, augšti męs vienybe...“ / J. Mačys. - [J. Most]. Kas auksą žemėj randa? / [vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - P. Naudžius. Laidotuvių giesme: „Daug žuvo mųs brolių už laisvę kovoj...“ / J. Posmyla. - S. Petrulis. Užmuštiems draugams: „Garbė jums, karžygiai liuosybės...“ ; Lietuvos darbininkams: „Nesiliaukim kuoptis į vienybę...“ / Gylys. - [E. Pottier]. Internacionalas: „Pakilk varguos sužavėtoji...“ / [iš rusiškojo vertimo vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - K. Puida. Išganymas: „Nei joks atpirktojis atėjo...“ / J. Driskius. - [C.-J. Rouget de Lisle]. Marselietė: „Prie ginklo, ei! tėvynės sūnųs...“ / [iš prancūzų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė] ; Darbininkų marselietė: „Atsisakom mes senojo svieto...“ / [iš rusiškojo P.L. Lavrovo vertimo vertė] J.M. [J. Baltrušaitis-Mėmelė] ; Lietuvių marselietė: „Atsimeskim nuo senojo svieto...“ / [iš P.L. Lavrovo rusiškojo perdirbinio vertė] Revoliucijonierius [V. Kapsukas]
M.J. Slančiauskas. Tik eikim pirmyn!: „Raudonas vėlukas puren’, plevėsuoja...“ / M.J. - [W. Święcicki]. Varšavietė: „Kelkim aukštyn mųs vėliavą drąsiai...“ / [iš lenkų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis]. - [M. Šikšnys]. „Pasakyk, mano mylimas krašte...“ / [sekama N.A. Nekrasovu]. - J.O. Širvydas. Vargdienių maršas: „Už ginklo, už ginklo sūnųs tautos...“ ; Atminčiai 22 sausio: „Su vaikiška viltim, atviroms širdimis...“ / Audrų ptas [i.e. Audrų pats]. - Ant barikadų: „Ant barikadų, liaudie drąsuole...“ / pagal lenkišką [vertė M. Biržiška]. - Revoliucijonierių daina: „Maž ką valgę ir negėrę...“ / [iš lenkų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis]. - Pirmųjų kovotojų giesmė: „Broliai, pirmyn! Nors kankynė...“ / [iš rusų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis]
Vilniete. „Pakelkim drąsiai mųs papartį...“ / [iš lenkų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]. - Pirmyn!: „Pirmyn, drauge, broli!..“ - [О.М. Колесса]. Laisvosios dvasios giesme: „Tyronai! jųs siuskit, kankinkite mus...“ / [iš lenkų kalbos vertė] J. Mėmelė [J. Baltrušaitis-Mėmelė]
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis