ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pasakojimai ir gromatos Adynos, žydelkikes isz Aleksandrijos, kuri czėse karaliawimo karaliaus Erodo, Jeruzalėje užsilaikydamą, pas sawo tėvą į Aleksandriją daug gromatû raszė apie wisus nusitikimus ir dywinajį amžiaus bėgį Jėzaus isz Nazaret, ką jį sawo akimis buwo macziusi, nů pat kriksztijimo jo Jordane iki nukryžiawojimo ant Golgotos, arba, Kunigaiksztis isz namu Dowydo / [iš vokiečių kalbos vertė Vilius Kučius?]. - 1908. - 370 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys spauda ir kasztu M. Jankaus
Apimtis 370 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Ankstesnė laida - žr. t. 2, kn. 1, įr. 1788
Got. šriftas
Pratarmė: p. 2
Vert. baig. žodis: p. 369-370
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7155. - Kaunas, D., įr. 2195
UDK indeksas
232
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis