ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Eilės ir straipsniai / [sudarė Stasys Michelsonas]. - 1915. - 95, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Keleivio“ spauda ir lėšomis
Apimtis iliustr., 95, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Sudaryt. nenurodytas
Virš. išleid. metai: 1916
P. 4 (virš.): „Knygos „Keleivio“ spaudos“ (42 pavad.)
Bibliografija // Knygos. 1922, Nr. 2/3, sklt. 193, įr. 113. - Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y s: Aidas. Jures aidas: „Bangos kaukia, galvas kelia…“ - Z. Angarietis. Revoliucija senovės Lietuvos danguje / Z.A. ; Dainų atsiradimas ; Stabmeldiškos vietos ir musų kunigija ; Merkelis Giedraitis / Z. Aleksa. - J. Biliūnas. Kaip caras Aleksandras III važiavo / Jonelis. - Biržų Paukštelis. Kur girios šlamėjo: „Kur girios senovėje užė, šlamėjo…“ ; Upas: „Atkruskie greit prislėgtoji krutine…“ ; Vienybėn!: „Be vandens kaip trokšta žuvys…“ - K. Bumbulis. Rudens metu: „Saulė nešildo, oras atšalo…“ - [P. Drignaitis]. Kaip atsirado popiežiai? - J.M. Isevičius. Švelniosios eilės…: „Švelniosios eilės, skambiosios stygos…“ / J.M. Isevičia. - A. Jakštas. Garsas: „Ką ten priešas žada rengt?“ - K. Jasiukaitis. Kareiviai : [apsakymas] / Artojo Vaikas. - Maištas. Prakeikimas: „Buk prakeiktas rusų care…“ - Q. Mas. Ant griuvėsių…: „Ant griuvėsių pilių…“ -
P. Matulaitis. Reumatizmas / d-ras F. Matulaitis. - I. Narodnyj. Dirbtinis žmogus : [fantastinis pasakojimas] / parašė Ivan Narodnyj ; (iš anglų kalbos). - J. Naruševičius. Gyvenk ir kovok!: „Gyvenimas musų-kova begalinė…“ / J.J. Šarmonėlis. - P.R. Veidmainiui: „Veidmainysčių širdį turėdams pripiltą…“ - V. Rekašius. Sapnas: „Pasijuntu vakar naktį: purto šaltas širpulys…“ - Skudutis. 20-metinės sukaktuvės Kražių skerdynės. - J.B. Smelstorius. Gegužinė: „Gegužinė štai atėjo…“ ; Jei saulutė skaisti būčiau / Našlaitis. - B. Sruoga. Šventam Jone: „Išsiilgau Švento Jono…“ / B. Kaunis. - B. Šidiškis. Atminčiai 1905 m.: „Ten, kur priespaudoj vaitoja…“ ; „O, liaudie, liaudie skriaudžiamoji…“ ; Man sielą vis slėgė: „Man sielą vis slėgė liudnumo akmuo…“ - Vardūnas. Naujiems Metams: „Štai ir vėl prabėgo metai…“ - J. Žilius. Visų tėvynė: „Ten, kur anglių kalnai stėri…“ / Jr. Jonas. - Nuo ko paeina vėjas? - Kas yra dinamitas ir kaip jis padarytas. - Ar iš tikrųjų žmogaus siela nemirštanti? - Atmosfera (oras). - Kur yra pragaras? - Restoracijoj : [anekdotas]. - Juokai. - В.A. Жуковский. Vyskupo teismas: „Kad metai lietingi anuomet užėjo…“ / Žukovski ; vertė J. Sirutis.
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2(73)-82
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis