ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių darbininkų kalendorius… 1917. - [1917]. - 99, [29] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis iliustr., 99, [29] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 397, įr. 253
T u r i n y s: Kalendorius 1917 metams. - P. Gudas. Darbininkų reikalais ; Trumpa europinės karės peržvalga / P.G. - J.E. Karosas. Lietuvių darbininkų sąjunga. - J.K. Rytų vėjas: „Kiek kartų vėjas pučia sau…“ : [eilėraštis] ; Nutautimo vaisiai : pasakaitė. - J. Valaitis. Svečiuose : [apsakymas] / Skruzdė. - L. Šimutis. Fragmentai: „Ramybė kad ateis…“ ; „Dienos jaunystės audringos…“ ; Svajonių daina: „Kada mėnuo nakčia…“ : [eilėraščiai] / L. Šilelis. - U. Gudienė. Gelbėkim žustančius: „Ar jūs tikit, broliai…“ : [eilėraštis] / U. Gurkliūtė-Gudienė. - V. Bartuška. Prie Lietuvos neprigulmybės klausimo / kun. dr. V. Bartuška. - Karė. - F. Kemėšis. Musų draugijos ir organizacijos: Amerikos lietuvių taryba, Amerikos lietuvių Rymo-katalikų federacija / Uosis. - J.S.V. Susivienijimas lietuvių Rymo-katalikų Amerikoje. - K. Pakštas. Tautos fondas. - U. Jokūbauskaitė-Daukantienė. A.L.R.-K. moterų sąjunga / Girios Duktė. - J. Navickas. Lietuvių blaivininkų susivienijimas (A.L.R.-K.P.B.S.) / Blaivininkas ; Lietuvos Vyčiai ; Amerikos lietuvių Rymo katalikų moksleivių susivienijimas / J. Širvintas. - L.R.K. spaudos draugija Amerikoje. - A. Staniukynas. Lietuvių labdaringoji sąjunga / Kun. A.S. - Informacijos. - Ką neregiai patyrė apie dramblį [ir kiti anekdotai]
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis