ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos kalendorius… 1916 metams. - 1916. - 96 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis vinj., 96 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 2-3 (virš.): „J. Rinkevičiaus ir A. Rucevičiaus bendrovės yra išleistos sekančios knygos“ (11 pavad.), „Vidurinėms mokykloms vadovėliai. Lietuvių mokslo draugija išleido arba leidžia šiuos vadovėlius“ (12 pavad.)
Išleid. duomenys: Išleido M. Šlapelienės knygynas bei J. Rinkevičiaus ir A. Rucevičiaus b-vė knygoms leist
Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y s: Kalendorius. - Šventųjų vardų sąrašas, dažniau Lietuvoje vartojamų, ir jų apvaikščiojimo diena. - Keletas lietuvių vardų, senovėje vartojamų. - F. Kirša. Varguolio lavonui: „Amžiną atilsį, vargo žmogeli!..“ ; „Gyvenu - kaip lengvutis vyturėlis...“ ; Pavasario vaizdelis: „Klevo sultys-ašarėlės...“ ; Malda: „Meldžiu, Visagali, atsiųski malonę!..“ : [eilėraščiai]. - Lazdynų Pelėda. Naujiems metams : fantazija ; „Dvidešimts aštuoni“ : (tikras atsitikimas) ; Vaizdelis iš gyvenimo / L. Pelėda. - Moterys-kareiviai : (iš japonų karo) / vertė A.R. [A. Rucevičius]. - A. Rucevičius. Iš mano atsiminimų ; A. a. : [J. Ambraziejaus, R. Bytauto, V. Juodišiaus, A. Jurašaičio, J. Burbos nekrologai] / A.R. - K. Binkis. Vakaras: „Gęsta, blėsta spinduliai...“ : [eilėraštis] / A. Binkis. - Jovaras. Liūstantiems: „Ei, vyručiai, ko gi liūsti?..“ : [eilėraštis] / J-s. - P. Bugailiškis. Lietuvos mokykla / Gk. - P. Dogelis. Lietuvių draugija del karo nukentėjusiems šelpti / P.D. - Rinkime karo medžiagą! - A. Stulginskis. Veršiukų auginimas / Agr. A. St. ; Šakniavaisiai / Ūktvarys. - Kada kas javus piauja. - Aforizmai. - Lietuvos geležinkeliai. - Pinigai. - Matai, svarai ir saikai
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis