ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pirmasis Lietuvos vartotojų draugijų kalendorius 1915 metams / [sudarė Adomas Vilimas]. - 1915. - 168 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys išleido Josvainių vartotojų draugijos valdyba...
Apimtis portr., iliustr., 168 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Patvirtino karo cenzūra (rus.)
Leid. pratarmė: p. 2
Bibliogr. tekste ir išnašose
Sudaryt. nenurodytas
P. 1-3, 6-28 nenumeruoti
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 365, įr. 94. - Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 378
T u r i n y s: Kalendoriaus ir Bažnyčios žinios. - Pinigų sulyginimas. - [Kalendorius]. - Kuomi yra vartotojų draugija. - Septynios pirmosios vartotojų draugijos taisyklės. - Ką gali duoti vartotojų draugija? - Kam reikalinga yra vartotojų draugija? - Kad pastatyti taisyklišką veikimą, vartotojų draugijoms reikia žinoti. - Skaitykite! - Ročdelių taisykles. - Sandarbininkai. - Visuotini susirinkimai. - Neviskas kartu. - Rusijos imperatoriškoji giminė. - J. Skinkys. Kur idealas?: „Ne tas yr’ pasauly’ ramus bei laimingas...“ : [eilėraštis] / Antupių Juozas. - A. Jakštas. Kai du stos: „Vienas žodis-ne šneka...“ : [eilėraštis] ; Popiežius Benediktas XV ; J.M. Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus gyvenimas. - Ročdėlio teisiųjų pionierių draugijos istorija. - Vartotojų draugijos normaliai įstatai.
J. Dabužis. Kooperacija arba bendras veikimas / J. Žvygas. - Svarbiausieji nurodymai vartotojų draugijų steigėjams. - Dešimts taisyklių vartotojų draugijų dalininkams. - P. Stakauskas. Trįs patarimai vartotojų krautuvėms / Ranka. - Pasiskubinsi, žmones prijuokinsi. - Lietuvių vartotojų draugijos. - Skolininkų knyga. - Prekių knyga. - Kasos knyga. - Knyga dalininkų. - Lapas patikrinimui prekių krautuvėje. - Trįs dideli puodžiai - Palissi, Betger ir Uedžvud : [pasaka]. - Praktiški nurodymai vartotojų draugijų įrengėjams ir vedėjams. - A. Vilimas. Josvainių vartotojų draugija / A. Vilimavičius. - A. Vaitiekūnas. „Radviliškio vartotojų draugiją...“ - Kėdainių vartotojų draugija. - J. Gasiūnas. Linkavos vartotojų draugija / kun. Gasiunas. - V. Samalionis. Grinkiškės vartotojų draugija. - J. Zinkus. Kabelių vartotojų draugija „Asašninkas“. - Kazlauskas. Janavos vartotojų draugija. - Abelių vartotojų draugija. - Didysis karas (vainos). - Svarbesnieji atsitikimai lietuvių gyvenime 1914 m. - Josvainių Kauno gub. miestelis
Tiražas [5000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059), 366.532
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis