ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilniaus kalendorius… 1908 metams : / Juozapo Zavadzkio išleidžiamas… - 1907. - XXX, 114, [6] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [J. Zawadzkis]
Apimtis iliustr., XXX, 114, [6] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. [1]: „Kazimiero Rutskio knygyno lėšomis išleistos sekančios knygos“ (10 pavad.); p. 3 (virš.): ,,Juozapo Zavadzkio lietuviškame knygyne galima gauti visas lietuviškas knygas...“ (12 pavad.)
Pag. klaidinga: p. XXX pažymėtas XXXI
Bibliogr. išnašose
Biržiška, V. D. 4, t. 1 įr. 6963
T u r i n y j e: 1908 metai. - [Kalendorius]. - Saulės užtemimai 1908 metuose. - Kalendoriaus redakcijos žodis. - P.P. Būčys. Kristaus atsikėlimas iš numirusių. - V. Pauliukonis. Netikra mirtis / Vladislovas Pauliukonis ; Autonomija / Vl. Pauliukonis ; Kova dėl spaudos : (balandžio 24 d. (geg. 7 d.) atminimui) / Elžikonis. - Maironis. „Tarp plačių ulyčių veršis baubia graudingai…“ ; Senovės daina: „Oi neverk, matušėle, kad jaunas sunus…“ : [eilėraščiai]. - A. Grigaliūnas. Elegija: „Ramu man, aš linksmas tada…“ : (paskirta Vl. Pauliukoniui) / Augustinas Grigaliūnas. - J. Biliūnas. Liūdna pasaka / J. B-nas. - Grapas Muravjovas-Korikas ir jo testamentas / [parengta pagal J. Bagdono 1904 m. Nr. 12 straipsnį „Ūkininke“]. - Žodelis į Lietuvos dvarininkus / Lietuvos demokratų partija
J. Zubrickas. „Gaila man valandų mano aiškiųjų…“ ; „Auszros“ atminimui: „Sunkiai kvėpavo ligonės krūtinė…“ ; „Seniai jau tie amziai laimingi praėjo…“ : [eilėraščiai] / J. Turčyniškis. - Jovaras. Tarp šaltos jūros: „Kalnai blizga, baltos meškos tarp uolų replioja…“ ; Viltis: „Už metų už kitų, už kryžių prispaudų…“ ; Knygnešis: „Kad lapai nuo medžių nugeltę birėjo…“ : [eilėraščiai]. - 25-metės sukaktuvės : (žodis į visuomenę). - K. Lekeckas? Pirmoji lietuvybės gaivintoja : („Auszros“ atminimui) / Paukštys. - V. Kudirka. Lietuvių hymnas: „Lietuva, Tėvynė mųsų, tu didvyrių žemė!..“ - K. Šakenis. Trumpa „Auszros“ istorija / Konst. Šakenis. - M. Šeižys-Dagilėlis. 1883-1908: „Jau ketvirtdalis amžiaus praslinko, praėjo…“ : [eilėraštis] / Dagilėlis. - K. Grinius. Keletas atsiminimų apie Vincą Kudirką / K. Gr.
Tiražas [2000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis