ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilniaus kalendorius… 1909 metams : / Juozapo Zavadzkio išleidžiamas… - 1908. - XXXI, [1], 81, [7] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [J. Zawadzkis]
Apimtis iliustr., XXXI, [1], 81, [7] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. [6]: „Kazimiero Rutskio knygyno lėšomis išleistos sekančios knygos“ (12 pavad.); p. 3 (virš.): „Juozapo Zavadzkio knygyne galima gauti visas lietuviškas knygas...“ (15 pavad.)
Period. leid. „Lietuvos ūkininkas“ priedas
Dalies egz. virš. išleid. duomenys: Spauda Brooklyn, N.Y.
Virš. antr.: 1909. Vilniaus kalendorius
Bibliogr. išnašose
Biržiška, V. D. 4, t. 1 ir papild. 1, įr. 7373. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 98
T u r i n y j e: 1909 metai. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1909 metuose. - Rusijos imperatoriškoji giminė. - Kalendoriaus skaitytojams žodis / „Lietuvos ūkininko“ redakcija. - S. Šilingas. Vincas Kudirka : jo gyvenimas ir veikimas / St. Š. - A-a. Mūsų atstovai. - Jovaras. „Pasaulyj nėra linksmų valandų…“ ; Nuskausta mergelė: „Manęs nebelinksmin pasaulio gražybės…“ ; Kur gražiausia?: „Gražu tarp žaliuojančios dirvos rugių…“ ; Tykųs, tykųs vakarėliai ; „Kvietkus gražesniuosius didieji nuskynė…“ : [eilėraščiai]. - H. Heine. „Nuliūdęs einu aš per mišką…“ : [eilėraštis] / [vertė] Juozas B. [J. Burba?]. - Žemaitė. Stebūklai : [apsakymas]. -
J. Velnias : apysakėlė. - Kaip apsieiti su bitėmis. - J. Balčikonis. Jonui J-aičiui: „Prie tėvelių laimingai…“ : [eilėraštis] / J. B-s. - M. Veitas. Arklių užandės (gelažonįs) ir įnosės / Veitas. - Jaunas Ūkininkas. Naujos akėčios. - A. Bulota. Keli žodžiai apie valstybės Dumą. - Patarimai. - Mūsų draugijų adresai. - Н.А. Рубакин. Oro stebūklai / N.A. Rubakin’as; iš rusų kalbos vertė Br. Liesis. - Л.Н. Толстой. Grūdas, kaip vištos kiaušinis : [pasaka] / iš grafo L. Tolstojaus ; [vertė] J. B-nis [J. Balčikonis]. - Н.A. Некрасов. Nepiauti javai: „Vėlas ruduo. Jau ir paukščiai išėjo…“ : [eilėraštis] / Nekrasovas ; [vertė] J. Bijūnėlis [J. Balčikonis]. - М.Ю. Лермонтов. Elegija: „Aš einu, krantus upelis plaudžia…“ / Lermontovas ; [vertė] Berželis Svyrūnėlis [A. Tamošaitis]
Tiražas [8000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis