ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilniaus kalendorius… 1910 metams : / Juozapo Zavadzkio išleidžiamas… - 1909. - XXXI, [3], 112, [4] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [J. Zawadzkis]
Apimtis iliustr., XXXI, [3], 112, [4] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Period. leid. „Lietuvos ūkininkas“ priedas
Virš. antr.: 1910. Vilniaus kalendorius
P. 3 (virš.): „Lietuvos ukininko“, „Ukininko“ ir „Varpo“ išleidimai“ (48 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 7747. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 132
T u r i n y j e: 1910 metai. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1910 metuose. - Kalendoriaus skaitytojams žodis / „Lietuvos ūkininko“ redakcija. - J. Kriščiūnas. Apie orą ; Svarbiausios javų ligos paeinančios nuo grybų / Studentas. - Vyskupas Merkelis Giedraitis. - Indijos galvočius Budda. - Jovaras. Ant sraunaus upelio: „Nei sraunus upelis neduoda ramybės…“ ; Kad kartą išauštų: „Kad kartą išauštų pavasario rytas…“ ; Draugei: „Nors man ant šios žemės…“ ; Vardo dienoj: „Sveikinu vardo dienoj!..“ ; Lietuvos gėlei rožei: „Tarp gėlių skaisčiausių…“ : [eilėraščiai]. - Žemaitė. Nelaimingi vaikai : [apsakymas]. - Rymo galvočių mintys. - Kynų galvočius Konfucijus. - Karib’as. Džavo : (apysaka iš Turkijos armenų gyvenimo) / parašė Karib’as ; iš rusų kalbos vertė J. Palukaitis
Kynų galvočių mintįs. - J. Dzenkauskas. Jeigu!: „Jeigu debesys apsiaustų…“ ; Vienybėn: „Broliai, spieskimės vienybėn!..“ : [eilėraščiai]. - Kun. A. Vienožinskio dainų ypatybė. - A. Vienažindys. „Saulė nusileido už augšto kalnelio…“ ; „Oi, dainos, dainelės - jųs mano patieka…“ : [eilėraščiai] / A. Vienožinskis. - S. Matulaitis. Mūsų žemė / St. Čiupris ; Mūšis ties Žalgiriu (Grunvaldu) 1410 metais / S.M. - L. Vailionis. Žemės drebėjimas. - Nužudytas: „Kareiviai jau lauku eina…“ : [eilėraštis] / vertė Jovaras. - Kaip senovės rymionįs mylėjo savo tėvynę. - Didžiųjų žmonių mintįs. - Karas. - M. Niewierowicz. Pigios, stiprios ir nebijancios ugnies triobos iš molio ir žabų / iš N. Neveravičiaus ; vertė K. Šakenis, D. Šveistys ir Verbickis. - M. Veitas. Apie džiovą / gyvulių gydytojas Veitas. - P. Avižonis. Pasigelbėjimas nelaiminguose atsitikimuose. - Ūkio kooperacijos. - Rusija. - Žmonių švietimas Rusijoje. - Kariuomenė. - Rusijos biudžetas. - Lietuvių skaičius. - Žemiečių savavaldybė. - Smulkioji žemiečių vienata ir būsimoji savavaldybė. - Laikraščiai lietuvių kalba leidžiami Lietuvoj ir abelnai Rusijos ribose. - J.O. Širvydas. Lietuvių laikraščiai Amerikoje. - [4 lietuvių liaudies dainos]
Tiražas [10 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis