ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilniaus kalendorius… 1912 metams. - 1911]. - XXVIII, [1], 128, [32] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Lietuvos ūkininko“ red.
Apimtis iliustr., XXVIII, [1], 128, [32] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Period. leid. „Lietuvos ūkininkas“ priedas
Virš. antr.: „Lietuvos ukininko“ Vilniaus kalendorius
Bibliogr. tekste ir išnašose
Kn. gale: „Liet. ukininko“, „L. žinių“, „Ukininko“, „Varpo“ ir kiti išleidimai“ (66 pavad.)
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 206
T u r i n y j e: 1912 metai. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1912 metais. - S. Matulaitis. Keli žodžiai apie orą ir vėjus ; Kelionės į pietus / St. Čiupris. - L. Noreika. Lietuvos senovė : priešistoriškieji laikai / L.N. - Jovaras. Ko liūdi, berželi?.. ; „Nemuno liuosa krutinė banguoja…“ : [eilėraščiai]. - I. Jonynas. Mikalojus Kopernikas ; Galilėjo Galilėjus ; Tautos namai Vilniuje ; Padėkime pažinti savo kraštą / K.J. - Z. Gėlė. Pasakyk: „Pasakyk man, drauge, kodel žmonės čionai…“ : [eilėraščiai] / Zigmas Gėlė. - Ž. Leonas Tolstojus. - [W. Syrokomla]. „Už giružės teka upė, prie jos kaimas puikus…“ : [eilėraštis] / [vertė S. Norkus]. - K. Ralys. Bobutė : paveikslėlis / Vargovaikis. - J. Mačiulaitis. „Mėnesėlis šaipos…“ : [eilėraštis] / Baukus. - Žemaitė. Apsiriko : dviejų aktų komedija / Žemaitės. - J. Palukaitis. „Šalin nuliudimas, šalin abejonė…“ ; „Liuosybe šventoji, kur tu pasidėjai?..“ : [eilėraščiai] / Višakėlis. - A. Vileišis. Vilniaus lietuvių dviklasė mokykla. - J. Balčikonis. Kristijonas Donelaitis / J.B. - K. Donelaitis. Pavasaris: „Jau saulelė vėl apkopdama budino svietą…“ : [poemos „Metai“ ištrauka]. - A. Bulota. Pirmyneiga, pirmeiviai ir atžagareiviai. - J. Kriščiūnas. Apie ukį iš praktikos ; Vaismainis darže ; Žmonės karvėmis dirba laukus / Studentas. - M. Veitas. Kuri arklių ir karvių veislė tinka musų kraštui? ; Veislei gyvulių užlaikymas ; Gyvulių apsivaisinimo lentelė / Veitas. - K. Grinius. Apie plaukus / d-ras K. Grinius. - Statistikos žinios
Tiražas [9000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis