ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Petrogrado kalendorius / [viršelį iliustravo Adomas Galdikas]. - 1915]. - 149, [11] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių d-ja nukentėjusiems dėl karo šelpti
Apimtis iliustr., 149, [11] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 401
T u r i n y s: [1916 m. kalendorius]. - Krikščioniški vardai. - Rusų caro giminė. - „Pirm metų, kuomet sutarėm šį kalendorių leisti...“ / redakcija. - V. Mykolaitis-Putinas. Vargstantiems broliams: „Toli, toli nuo Lietuvos…“ ; Kvepia gėlės: „Kveepia gėlės, žydi sodai…“ ; Nakčia: „Miega jau sodas naktelės ramybėje…“ ; Žieduose: „Pažiūrėk, koki tyri glebni žiedai…“ ; Laukuose: „Man pavaikščiot smagu nūn po pievas, laukus…“ : [eilėraščiai] / Putinas. - Vaižgantas. Namai-pragarai, be namų-negerai… : [apsakymas] / kun. Juozo Tumo-Vaišganto. - P. Vaičiūnas. Ateis…: „Ateis laikai puikios gadynės…“ ; Verkia matutė…: „Nei giria vaitoja, ten audrai pabudus…“ : [eilėraščiai]. - M. Krupavičius. Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę… / Gabr. Taučius. - M. Vaitkus. Svajonė: „Svajonė žavi, kaip aukso rytas…“ : [eilėraštis]
J.L. Avižienis. Pasiliko… : [pasakojimas] / Rugėnas. - K.A. Matulaitis. Užmigo… : [pasakojimas] / Bitikas. - P.P. Būčys. Aukspirtos velnias : [apsakymas] / kun. Pr. Būčys. - T. Mūsų dailės krislai. - Iksas. Lietuvos karalius Mindaugis. - A. Vilimas. Darbininkų klausimas. - M. Naras. Didysis Europos karas. - F. Kirša. Žagre ir raštu: „Trusiame, žengiame amžių keliu…“ : [eilėraštis] / Faustas Kirša. - Informacijos. Centralinis komitetas Lietuvių draugijos nukentėjusiems del karo šelpti. - Išsikėlusios iš Lietuvos vyriausybės ir kitokios įstaigos. - Nukentėjusiems nuo karo žinotina. - Kame galima gauti žinių apie tarnaujančius kariuomenėje? - Kaip susižinoti su vokiečių užimta Lietuva. - Dabar einantieji lietuvių laikraščiai Rusijoje. - P. Mažylis? Kiek yra lietuvių? / Ž-nų P-ras. - Petrogrado lietuvių kolonija. - Lietuviškosios pamaldos Petrogrado katalikų bažnyčiose. - Prekybos ir pramonės lietuvių istaigos. - Petrapilio lietuvių draugijos. - [5 lietuvių liaudies dainos]
Tiražas [15 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis