ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

1916 metams kalendorius. - 1916. - 136 p. - (Lietuvių draugija aukštųjų Maskvos mokyklų moksleiviams šelpti. Leidimo komisijos leidinys)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys Lietuvių d-ja aukštųjų Maskvos m-klų moksleiviams šelpti. Leidimo komisija]
Apimtis virš. iliustr., vinj., 136 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y s: Senasis ir Naujasis kalendorius. - Keliamosios šventės. - Metų atmainos. - Saulės ir mėnulio atmainos. - [Kalendorius]. - Vyriausybės įstaigose nedirbamosios dienos. - Rusijos imperatoriaus giminė. - J. Papečkys. „Jei didis Praamžius suteiktų man galią...“ ; Viltis: „O jūra! Ko staugi taip smarkiai-didžiai?..“ : [eilėraščiai] / J. Rainis. - Žemaitė. Kareivis : [apsakymas]. - A. Lastas. Vienuolyno griuvėsiai: „Už jauno gelstančio uosyno...“ : [eilėraštis] / Adomas Juodosai. - P.B. Iš atsiminimų. - A. Iešmanta. „Mačiau, kai senatvės sulaukus senutė...“ ; „Kai nesenai dar mes klausėmės trimito...“ : [eilėraščiai] / A. Jiešmanta
A. Vaičiūnas. Pabėgėliai... : (atsiminimai ir mintys). - Juozas P. Žvilksnis į Lietuvą. - P. Šalčius. Kooperacija ir sugriauto Lietuvos ūkio atstatymas. - A. Sugintas. Didysai Europos karas / Sg. - Z. Valaitis. Šis tas apie Mažosios Lietuvos belaisvius. - Sveikatos dalykai. - Visuomenės gyvenimo apžvalga. - Nekrologai [R. Bytauto, J. Ambraziejaus, V. Juodišiaus, A. Šečkaus]. - Kokiu būdu kareiviai ir jų šeimynos gauna pensijas ir pašalpas. - Kaip sužinoti apie belaisvius ir žuvusius ar sužeistus kare? - Pašalpos ir pensijos pašauktųjų karan šeimynoms. - Iš teisės ir ekonomijos sričių. - Vilniaus-Kauno piliečių komitetas. - Kur iš Lietuvos išsikėlė įvairios įstaigos. - Kaip toli į Lietuvą (į Vilnių). - Juozas. Senam vokti-verčiau „kazokas šokti“ : [vaizdelis]. - Mastai. - Termometrų sulyginimas. - Praktikoj naudingų žinių žiupsnis. - Lietuvių organizacijų ir įstaigų del karo nukentėjusiems šelpti surašas
Tiražas [9000] egz.
Leid. pratarmė: p. 2
Patvirtino cenzūra Sankt Peterburge (Петроградъ) 1916-02-01 (rus.)
Bibliogr. tekste ir išnašose
P. 2 (virš.): „Lietuvių draugijos aukštųjų Maskvos mokyklų moksleiviams šelpti Leidimo komisijos leidiniai“ (23 pavad.)
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 397, įr. 243. - Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 402
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis