ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

„Žiburio“ kalendorius… 1916 metams : / [redagavo Motiejus Gustaitis. - [1915]. - 159, [1], II p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis vinj., virš. iliustr., 159, [1], II p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red. pratarmė: p. 34-35
Bibliogr. išnašose
Leid. nurodytas p. 35
Sp. nurodyta 1917 m. kalendoriuje p. 19
Virš. antr.: „Žiburis“ : kalendorius 1916
Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 403
T u r i n y j e: Metai 1916. - [Kalendorius]. - M. Gustaitis. Del Tėvynės griuvėsių: „Vai liūdna man, liūdna, Dieve!..“ : [eilėraštis] ; Iš Amerikos ; „Mylėkit, broliai, piliečius...“ : [eilėraštis] / M.G. - I. Tamošaitis. 1915 metų apžvalga / Iz. Gustukas. - V. Mykolaitis-Putinas. Karo genijus: „Dunda žemė, staugia vėjas...“ : [eilėraštis] ; Raudonos gėlės: „Sužibo ant dangaus skaisčioji saulė...“ : [poema] / Putinas. - P. Augustaitis? Karas 1915 metuose / A.P. - M. Krupavičius. A. a. kunigas Jungis [i.e. Jurgis] Baltrušaitis ; A. a. kunigaikštis Mikalojus Radvila / G. Taučius. - F. Kirša. Et lux perpetua: „Tai buvo Jis...“ : [eilėraštis]. - J.L. Avižienius. A, a, a... : [apsakymas] / Rugėnas. - V. Bičiūnas. Budrys : (apysaka). - J. Vailokaitis. Karo nuostolių atlyginimas. - Svarbjos žinios nukentėjusiems dėl karo. - P. Bielskus. „Žiburio“ gimnazija Sienoje ir Tambove 1915 m. - X. Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana). - Dvi stipendijos „Žiburio“ gimnazijai. - P. Kriaučiūnas. Keli žodžiai apie tėvynės meile / P. Kraučūnas
Apyskaita bendrųjų p. J. Gabrio ir k. M. Gustaičio prakalbų Amerikoje nuo 8 liepos d. iki 16 spalių 1914 m. - Apyskaita aukų, surinktų Amerikos lietuvių bažnyčiose po k. M. Gustaičio pamokslų 1914 m. - Apyskaita aukų, surinktų Amerikoje per k. M. Gustaičio prakalbas 1915 m. „Žiburio“ draugijai. - Kairiūkščių sumanytasis lietuvių švietimo draugijoms fondas 100-100,000 r. - Amerikas lietuvių pasižadėjimai. - Lietuviai amerikiečiai įsirašiusieji ir užsimokėjusieji „Žiburio“ draugijos nariais 1915 ir k. metams. - Europiečiai pasižadėjusieji „Žiburio“ draugijai... - J. Kairiūkštis, J. Kairiūkštytė, K. Kairiūkštis, V. Kairiūkštis. Fondo 100-100.000 rublių moratoriumas. - Centralinis komitetas lietuvių draugijos nukentėjusiems del karo šelpti. - Išsikėlusios iš Lietuvos vyriausybės ir kitokios įstaigos. - Kame gauti žinių apie tarnaujančius kariuomenėje? - Kaip susižinoti su vokiečių užimtąja Lietuva. - Dabar einantieji lietuvių laikraščiai Rusijoje
Tiražas [5000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis