ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Auksa altorius, arba Szaltinis dangiszku skarbu, ir meditacijes deł penkiu dienu rekolekciju. - Penkta karta iszspausta. - 1879. - [4], 958 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuwieje Juozapa Zawadzkia
Apimtis iliustr., [4], 958 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Dalis teksto lot.
Parengėjo pratarmė: p. 11-12
Aprobacija: Дозводепо Цензурою.-18 Марта 1879 г. Бильна. Devotionis librum cui titulus „Auksa Ałtorius“ ex mandato Excellentissimi ac Reverendissimi Antonii Fialkowski. Archiepiscopi Mohiloviensis et Metropolitani Romano-Catholicarum in Imperio Rossiaco Ecclesiarum, legi et nihil fidei et doctrinae Ecclesiae contrarii inveni-Petropoli Septembris 21 die 1878 an. Apollinaris Dowgiallo St. Th. Magister Praelatus Archicathedrae Mohiloviensis. N. 1389. Licet excudatur. Petropoli, die 21. Septembris 1878 Antonius Archiepiscopus mpr.
Antr. p. citata iš Biblijos: „Sunau mana uźłajkik prisakimus Tiewa tawa. Iszroźik anus szyrdieje tawa. Kad wajkszcziosi, tegul kartu ejn su tawim; kad miegosi tegul tawe sergst: o atsibudes sznekiek su jejs: nes prisakimaj ira źwakie: o zokons szwiesumu ir kielu giwenima.“ Kn. pars: VI. 20. 21. 22. 33
Kitų laidų antr.: Naujas szaltinis ; Auksa Ałtorius, arba Szaltinis apie Dangiszkus skarbus ; Aukso Altorius, arba Szaltinis dangiszkų skarbų
Ankstesnės laidos: 1879, 1882, 1884 (3) (egz. nežinomi)
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Tilžė : Johanno Zabermanno lėšos, 1885 (Tilžė : O. von Mauderodės sp.)
Pag. klaidinga: p. 434, 531 pažymėti 334, 431
Kaina [0,90-1,15] rb
Egz. def.
Egz. def.: trūksta antr. lapo
Angrabaitis 20
Baltramaitis 1276
Biržiška III 2513 ; III 594 CDXII(412)
LB-A II 197k
Tiražas [10000] egz.
UDK indeksas
243
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis