ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Partneriai


Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka  - projekto pareiškėjas
 LMAVB logotipas
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra nacionalinė kultūros
ir informacijos įstaiga, kaupianti, organizuojanti ir sauganti dokumentinį
Lietuvos kultūros paveldą, formuojanti Lietuvos mokslui, švietimui,
kultūrai ir ūkiui aktualių Lietuvos ir užsienio dokumentų fondą
bei teikianti informacinio aprūpinimo paslaugas visuomenei.
Plačiau
Biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros
ir edukacijos institucija. Bibliotekos pagrindinis tikslas – tenkinti mokslo
visuomenės informacinius poreikius, išsaugoti ir ateities kartoms
perduoti sukauptus ir toliau kaupiamus dokumentinio paveldo rinkinius
bei vykdyti mokslinę ir edukacinę misiją . Plačiau 
KAVB logotipas
Kauno apskrities viešoji biblioteka
 
VUB logotipas
Vilniaus universiteto biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka yra didžiausia Vidurio Lietuvos valstybinė
universali biblioteka, aptarnaujanti Lietuvos ir užsienio šalių piliečius. Ji taip
pat yra Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų
metodikos, bibliografijos ir informacijos bei dokumentinio paveldo
išsaugojimo ir sklaidos centras.
Plačiau
Seniausia ir turtingiausia Lietuvos valstybinės reikšmės akademinė
biblioteka, reprezentuojanti Universitetą ir visą šalį. Biblioteka, įsikūrusi
unikaliame istoriniame architektūriniame ansamblyje, išsiskiria
reikšmingu mokslui, švietimui ir kultūrai sukauptu paveldu.
Plačiau
KLAVB logotipas
Klaipėdos apskrities  viešoji I. Simonaitytės
biblioteka
LDM logotipas
Lietuvos dailės muziejus
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka 2010 m. atšventė
jubiliejinę 60 m. įsikūrimo sukaktį. Per savo gyvavimo metus biblioteka
siekė būti nacionalinės kultūros bei paveldo saugotoja , tenkinanti regiono
informacinius poreikius, užtikrinanti teisę į informaciją, raiškos laisvę,
teikianti galimybę visiems ir kiekvienam regiono gyventojui naudotis
bibliotekos informaciniais ištekliais.
Plačiau
Lietuvos dailės muziejus yra nacionalinė įstaiga. Muziejaus tikslas –
derinti meno, kultūros vertybių kaupimą ir saugojimą su
komunikavimu, informacijos visuomenei teikimu ir jos švietimu.
Plačiau
PAVB logotipas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
LTMKM logotipas
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
 
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka yra
kultūros ir informacijos įstaiga, kaupianti, tvarkanti, sauganti regiono
poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, regioninės
informacijos, krašto ir kraštotyros bei  istoriškai susiformavusių, šalies
ir regiono kultūrai išliekamąją vertę turintį kultūros paveldą bei teikianti
bibliotekines ir informacines paslaugas gyventojams naudodama
tradicines ir modernias informacines technologijas.
Plačiau
1926 m. įkurtas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus yra
respublikinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti,
sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti
reikšmingiausias Lietuvos kultūrai teatro, muzikos, kino meno
vertybes . Plačiau
ŠAVB logotipas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji
biblioteka
LVAT logotipas
 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka (ŠAVB) – didžiausia
Šiaurės Lietuvos viešoji biblioteka, lygiomis teisėmis prieinama visiems
vartotojams.
Plačiau
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba yra Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką
dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir šią politiką
įgyvendinanti. Viena iš tarnybos atliekamų funkcijų yra organizuoti
ir koordinuoti valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninio
turinio kūrimą, duomenų kaupimą ir tvarkymą, informacijos apie
saugomus dokumentus sklaidą. Plačiau

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis