ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Partneriai


Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka  - projekto pareiškėjas
 LMAVB logotipas
Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra nacionalinė
kultūros ir informacijos įstaiga, kaupianti, organizuojanti ir sauganti
dokumentinį Lietuvos kultūros paveldą, formuojanti Lietuvos mokslui,
švietimui, kultūrai ir ūkiui aktualių Lietuvos ir užsienio dokumentų
fondą bei teikianti informacinio aprūpinimo paslaugas visuomenei.

Plačiau
Biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo,
kultūros ir edukacijos institucija. Bibliotekos pagrindinis tikslas – 
tenkinti mokslo visuomenės informacinius poreikius, išsaugoti ir
ateities kartoms perduoti sukauptus ir toliau kaupiamus
dokumentinio paveldo rinkinius bei vykdyti mokslinę ir edukacinę
misiją . Plačiau 
KAVB logotipas
Kauno apskrities viešoji biblioteka
 
VUB logotipas
Vilniaus universiteto biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka yra didžiausia Vidurio Lietuvos
valstybinė universali biblioteka, aptarnaujanti Lietuvos ir užsienio šalių
piliečius. Ji taip pat yra Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių
viešųjų bibliotekų metodikos, bibliografijos ir informacijos bei
dokumentinio paveldo išsaugojimo ir sklaidos centras.
Plačiau
Seniausia ir turtingiausia Lietuvos valstybinės reikšmės akademinė
biblioteka, reprezentuojanti Universitetą ir visą šalį. Biblioteka,
įsikūrusi unikaliame istoriniame architektūriniame ansamblyje,
išsiskiria reikšmingu mokslui, švietimui ir kultūrai sukauptu paveldu.
Plačiau
KLAVB logotipas
Klaipėdos apskrities  viešoji I. Simonaitytės biblioteka
LDM logotipas
Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka 2010 m. atšventė
jubiliejinę 60 m. įsikūrimo sukaktį. Per savo gyvavimo metus biblioteka
siekė būti nacionalinės kultūros bei paveldo saugotoja , tenkinanti
regiono informacinius poreikius, užtikrinanti teisę į informaciją, raiškos
laisvę, teikianti galimybę visiems ir kiekvienam regiono gyventojui
naudotis bibliotekos informaciniais ištekliais.
Plačiau
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus yra nacionalinė įstaiga.
Muziejaus tikslas – derinti meno, kultūros vertybių kaupimą ir
saugojimą su komunikavimu, informacijos visuomenei teikimu
ir jos švietimu.
Plačiau
PAVB logotipas
Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
LTMKM logotipas
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
 
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka yra
kultūros ir informacijos įstaiga, kaupianti, tvarkanti, sauganti regiono
poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, regioninės
informacijos, krašto ir kraštotyros bei  istoriškai susiformavusių, šalies
ir regiono kultūrai išliekamąją vertę turintį kultūros paveldą bei teikianti
bibliotekines ir informacines paslaugas gyventojams naudodama
tradicines ir modernias informacines technologijas.
Plačiau
1926 m. įkurtas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus yra
respublikinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti,
sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti
reikšmingiausias Lietuvos kultūrai teatro, muzikos, kino meno
vertybes . Plačiau
ŠAVB logotipas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešoji biblioteka
LVAT logotipas
 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnyba

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka (ŠAVB) – didžiausia
Šiaurės Lietuvos viešoji biblioteka, lygiomis teisėmis prieinama visiems
vartotojams.
Plačiau
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba yra Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką
dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir šią politiką
įgyvendinanti. Viena iš tarnybos atliekamų funkcijų yra organizuoti
ir koordinuoti valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninio
turinio kūrimą, duomenų kaupimą ir tvarkymą, informacijos apie
saugomus dokumentus sklaidą. Plačiau

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis