ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Mūsų kalendorius… 1915 metams. - [1914]. - 105, [10] p., įsk. virš., 7 iliustr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis iliustr., 105, [10] p., įsk. virš., 7 iliustr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Ligšiol išėjo šios knygelės“ (8 pavad.)
P. 6-30 nenumeruoti
Virš. antr.: 1915. Mūsų kalendorius
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 397, įr. 257. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 368
T u r i n y s: Kalendoriaus ir bažnyčios žinios. - Pinigų sulyginimas. - Laiko sulyginimas. - [Kalendorius]. - Maironis. Žiemos sekmadienio rytas: „Neregėti aušros. Taip prailgo naktis!..“ ; „Velykos! Velykos!.. Kas jūsų nelaukė...“ ; „Pavasario saulė prašvito meiliai...“ ; „Baigės rugsėjas. Ant oro bailiai...“ : [eilėraščiai]. - Lietuvių draugijos. - K. Donelaitis. „Jau saulelė vėl atkopdama būdino svietą...“ : [ištrauka iš poemos „Metai“] / Kr. Duonelaitis. - L. Gira. „Myliu aš Velykas! Kimšte prikimšta...“ : [eilėraštis]. - Gyvulių atsivedimo laikas
J. Šnapštys-Margalis. „Gražus, gražus birželio rytas!..“ : [eilėraštis] / Margalis. - A. Baranauskas. „Kur tik žiūri - vis gražu: žalia, liekna, gryna!..“ : [poemos „Anykščių šilelis“ ištrauka]. - Patarimai - gerai gyventi. - Gyvulių žindymo laikas. - Kur daugiau kiaulių? - Augštosios mokyklos. - Geriausieji lietuvių laikraščiai (gazietos). - A. Jakštas. „Nušiuro puikios liepos...“ : [eilėraštis]. - F. Kirša. „Dirvos juodauna nuplikę...“ ; Karo daina: „Greiti mūsų žirgužėliai, ei!..“ : (iš poemos „Skinkys“). - Žmogus suvalgo per 70 metų
P. Vaičaitis. Kalėdos: „Atėjo laimingos snieguotos Kalėdos...“ : [eilėraštis]. - M. Šeižys-Dagilėlis. „Žiema! žiema! Bet kas nemyli...“ : [eilėraštis] / A. Dagilėlis. - Rusijos imperatoriškoji giminė. - Ar moki lietuviškai rašyti? - Laikraščių paaiškintojas : [žodynėlis]. - Pasaulis. - Didžiausieji pasaulio miestai. - [Įvairios žinios apie Rusiją]. - Rusijos valstybės plotas ir gyventojų skaičius
Svetimosios žemės arba karalijos. - Svetimųjų valstybių karaliai ir prezidentai. - Teismo žinios. - Paštas ir telegrafas. - Geležinkeliai. - Naudingi patarimai. - Pasiskaitymai. - Netaisysiu žirgelių : [2 lietuvių liaudies dainos, užrašytos V. Krėvės]. - Vilkai : kareivio pasakojimas iš mūšių Lietuvoje. - Piemenukas : pasakojimas iš prancūzų-vokiečių karo. - Mylėkime savo kalbą! - Švenčiausioji Aušros Vartų Panelė : (Aušros Vartų istorija). - Šventasis Tėvas Benediktas XV. - A. a. Šventasis Tėvas Pijus X. - Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius. - Didysis karas (vainos). - Svarbesnieji atsitikimai lietuvių gyvenime 1914 metais. - Prekymečiai (jomarkai)
Tiražas [10 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis