ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių kalendorius 1917 metams / [viršelį iliustravo Juozas Zikaras, Vytautas Bičiūnas]. - 1916. - 124, [4] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis iliustr., 124, [4] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
M. Rodziewiczówna. Pokeliui : [apsakymas] / Marija Rodzevičaitė ; [vertė] M.G. [M. Grigonis]. - Pranciškus Vaičaitis (Sekupasaka) : [apie poetą]. - P. Vaičaitis. Tėvynės ilgėjimas: „Karčios mūsų dienos, sunkios...“ ; Ties Žalgiriū: „Oi, ūžia, švilpia blogas oras...“ ; Didžiosios jūrės ; „Norėjau aš deimanto grūdus pagriebti...“ ; „Narsiai kovojo vaikinas...“ ; Būkie, mus’ krašte, laimingas! : [eilėraščiai]. - J. Stanikūnas. Daina: „Liūdnai slenka man dienelės...“ / Ž. D-kė. - P. Vailokaitis. Išeivystės klausimu. - J. Prekyba ir amatai. - Kaip gyvenama užimtojoje Lietuvoje. - Organizacijos : Lietuvių draugijos nukentėjusiems del karo šelpti ir su ja bendradarbiaujančios. - Z. Valaitis. Broliai iš anapus sienos : (Mažosios Lietuvos lietuviai-belaisviai) / Zigmas Zalaitis. - V. Paskolų išgavimas. - Kaip susižinoti su užimtąja Lietuva. - Kaip surasti savo gimines ar pažįstamus Amerikoje gyvenančius. - Kame galima gauti žinių apie tarnaujančius kariuomenėje? - Kur iš Lietuvos iškeltos įvairios įstaigos : [adresai]. - Kaip toli į Lietuvą (į Vilnių)
Bibliogr. tekste ir išnašose
P. 3 (virš.): „Lietuvių draugijos Centro komiteto Kultūros ir švietimo sekcijoje... gaunama“ (11 pavad.), „Spauzdinama“ (8 pavad.)
Patvirtino karo cenzūra 1916-11-27 (rus.)
Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y s: Kalendoriaus ir Bažnyčios žinios. - Krikščioniški vardai. - A. Ruokis. Oro spėjimas. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnulio užtemimai 1917 m. - Metų atmainos. - Rusų caro giminė. - M. Krupavičius. Bažnyčia ir medeginė žmonių gerovė / M.K. - Gražios mintįs. - J. Andriūnas. Tremtinių dvasios reikalai : patarimai ir persergėjimai. - J. Totoraitis. Žiemos vakaras. - V. Mykolaitis-Putinas. Iš pavasario dainų: „Tylus gegužio vakaras...“ ; Pajūryj: „Regėtosios jūrės šviesus atminimas...“ ; „Ir susėdom pasilsėti...“ ; „Su krintančiais lapais, su vėjo verksmais...“ : [eilėraščiai] / Putinas. - P. Vaičiūnas. Kam tavo akelės...: „Kam tavo akelės, mergele dailioja...“ ; Žvaigždė ir uola: „Aukso žvaigždė erdvių jūrėj maudės...“ ; „Saulėtekis jau pabudo...“ ; Prašvis pavasaris: „Prašvis pavasaris vėl linksmas ir gražus...“ ; Tavęs pasiilgom: „Tavęs pasiilgom mes, meilioja...“ ; „Nespėja nuvargus saulutė auksinė...“ : [eilėraščiai] ; Sapnas gegužės naktyj : [vaizdelis]. - Vaižgantas. Į saulę, į saulę! : kelionė Kryman / kun. Juozas Tumas-Vaižgantas ; Karo ančdėlis : [apie pašalpos fondo reikalingumą]. - M. Grigonis. Alus ir pienas: „Linksmas, lengvas kaip mintis...“ ; Numylėto Vaičaičio atminčiai: „Pilkutis, paniuręs darželis gyvavo...“ : [eilėraščiai] / Matas Gojelis. - P. Tamošiūnas. Apkasuose : [pasakojimas]
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis