ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos kalendorius… 1917 metams : / [sudarė Marija Šlapelienė]. - [1916]. - 79, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis vinj., 79, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 3 (virš.): „Lietuvių mokslo draugija... išleido vidurinėms mokykloms šiuos vadovėlius“ (12 pavad.)
Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y j e: Lietuvių veikiančios draugijos Vilniuje. - Lietuvių įstaigos Vilniuje. - P. Dogelis. Lietuvių draugija nukentėjusiems del karo šelpti. Komitetas / P.D. - Lietuvių draugija nukentėjusiems del karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti. - Lietuvių draugija moksleiviams šelpti „Žiburėlis“. - Vilniaus lietuvių „Ryto“ dr. gimnazija. - Lietuvių mokslo draugija. - „Žiburio“ draugija Marijampolėje. - Kauno lietuvių gimnazija. - Vyskupas Karevičius pagrįžo Kaunan. - M. Šlapelienė. Lietuvių tautos dailė - nauja pramonės šaka / Šl-nė. - [A. Rucevičius]. A. a. : [P. Kriaučiūno, Č. Sasnausko, J. Ambrozaičio, G. Landsbergio-Žemkalnio, E. Janulaitytės-Dirmantienės nekrologai]. - Valdžios žinios. - J. Strimaitis. Pabėgėlio rauda: „Tai vasarėlė sunki atėjo...“ - J. Mikuckis. Naujiems metams!: „Jau susilaukėm Naujų Metų!..“ : [eilėraštis]. - J. Talmantas. Vieversys: „Padangėje dainą...“ : (A. a. G. Žemkalnio atminčiai) : [eilėraštis] / J. T-as. - V. Mykolaitis-Putinas. Bendra pilis: „Tarp skausmo, ašarų, juokų...“ : [eilėraštis] / Putinas. - Aukso virbai : fantastiškas vieno veiksmo veikalėlis / jaunimui vaidinti sulietuvino J. Talmontas [J. Talmantas]. - M. Vaitkus. „Ko sesute liudi?..“ : [eilėraštis]. - Keli patarimai apie mažų vaikų auginimą. - Žymės pavojingųjų limpančiųjų ligų. - Kiaulių viros ir kirminai kaspinuočiai. - Smulkūs patarimai. - Pelenai ir jų sunaudojimas ūkije / vertė J.T. [J. Talmantas]. - Kaip namie pasidaryti muilo. - Metrinės sistemos saikai
Tiražas [5000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis